Bakgrunn for høringen

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomførte forrige SMP-analyse av bredbåndsmarkedene i 2018. Nkom konkluderte da med at Telenor hadde en sterk markedsstilling på grossistnivå, og Telenor ble ilagt en rekke særskilte forpliktelser. Som et resultat av dette fikk konkurrerende aktører muligheten til å kjøpe grossisttilgang i Telenors bredbåndsnett for å tilby bredbåndstjenester i sluttbrukermarkedet.

Høring om avgrensning av produkter i sluttbrukermarkedet

– Vi understreker at høringen vi nå inviterer til gjelder produktmarkedsavgrensning på sluttbrukernivå, og spørsmålene vi stiller i høringen dreier seg i hovedsak om å identifisere substitutter for ulike bredbåndsprodukter og aksessteknologier i sluttbrukermarkedet. Det er nå viktig å komme frem til mest mulig presise avgrensninger, siden det legger premissene for det videre analysearbeidet, sier avdelingsdirektør Enger.

– Etter hvert vil vi også utrede om vi skal ha ett eller flere produktmarkeder på grossistnivå. I tillegg vurderer vi avgrensninger av markedet eller markedene geografisk, forteller Enger.

Fiberbredbånd er dominerende bredbåndsteknologi

Kobberbasert bredbånd vil få redusert betydning i årene fremover, og tilgangsplikten til dette nettet opphører etter Nkoms regulering i september 2025.

– Fiberbredbånd er og vil fortsatt være den dominerende bredbåndsteknologien. Usikkerheten er først og fremst knyttet til hvordan tilbudet av 5G-basert fast trådløst bredbånd vil utvikle seg de neste årene, og hvilken betydning det vil få for konkurransen i bredbåndsmarkedet. Våre kommende SMP-analyser og -vedtak har en tidshorisont på om lag fem år. Det er derfor viktig at høringsinstansene har et framoverskuende perspektiv når de gir innspill i denne og kommende høringer, presiserer Enger.   

Tidsplan for arbeidet med ny SMP-analyse

Nkom tar sikte på å gjennomføre markedsanalysen i løpet av første halvår 2022. Dersom analysen tilsier at én eller flere tilbydere utpekes med sterk markedsstilling, vil Nkom sende varsler om vedtak på høring.

Utkast til vedtak sendes så EFTAs overvåkingsorgan (ESA) til notifisering, før Nkom eventuelt fatter et endelig vedtak om utpeking av SMP-tilbydere og regulering av disse. Dette vil trolig først kunne skje mot slutten av første halvår 2023.

Underveis i arbeidet vil Nkom oppdatere markedsanalysen med det til enhver tid tilgjengelige faktagrunnlaget om utviklingen i markedet.

Høringsfrist 18. januar 2022

Her finner du dokumentet som er på høring

Innspill sendes: firmapost@nkom.no

Nkom ber om høringsinnspill innen 18. januar 2022.