Forslag til ny regulering fra Nkom

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har pålagt Telenor å opprettholde tilgangen til kobbernettet frem til høsten 2025.

Forslaget til endret regulering nå er ett av flere tiltak Nkom gjennomfører for å sikre en ryddig avvikling av kobbernettet.

Den nye varslede reguleringen fra Nkom presiserer at Telenor som en klar hovedregel har plikt til å opprettholde grossistkundenes tilgang, selv om det oppstår et «forhold utenfor Telenors kontroll», forteller Enger.

– Nkom åpner samtidig for at Telenor har en viss valgfrihet med hensyn til hvilken teknologi tilgangen skal videreføres på. Grossistkunder kan eksempelvis tilbys fiber eller fast trådløst bredbånd i stedet for kobbertilgang. Vi mener det er mer fremtidsrettet, enn å kreve at kobberaksessene videreføres, og legger bedre til rette for teknologiskiftet, sier avdelingsdirektør Enger.

Nkom presiserer også i forslaget at grossistkundene i større grad skal involveres i prosessen, og gis tilstrekkelig og rettidig informasjon.

Nkom ber om eventuelle kommentarer til varselet innen 6. desember 2021.

Kommentarer sendes: firmapost@nkom.no

Dagens regulering

Dagens regulering åpner for at Telenor i særskilte tilfeller kan legge ned kobberlinjer før 2. september 2025, blant annet når endringer i nettet er nødvendig på grunn av forhold som ligger utenfor Telenors kontroll.

Dette kan for eksempel være tilfeller hvor en aktør skal sette i gang et byggeprosjekt og utbyggingen ikke kan gjennomføres uten at kobberlinjer enten må legges om eller fjernes. 

Det foreligger grunner som tilsier at Telenor innenfor snevre rammer bør ha anledning til å legge ned kobberlinjer i slike tilfeller. Nkom mener imidlertid at dagens ordning og praktisering til dels undergraver formålet bak kobbervedtaket.

– Omfanget av kobbernedleggelser fremstår som høyt, og nedleggelser varsles Telenors grossistkunder med korte frister og lite informasjon, sier Enger. – Vi mener derfor at dagens regulering knyttet til «forhold utenfor Telenors kontroll», ikke i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til forutsigbar tilgang til kobbernettet for selskaper som kjøper og videreselger tilgang til Telenors kobbernett til egne kunder, forklarer Enger.