Nkom skal ivareta konkurransen ved teknologiskiftet

– Nkom er på ingen måte negative til Telenors omlegging fra det 100 år gamle kobbernettet til ny teknologi. Vi heier på Telenor og alle de andre selskapene som bygger fremtidens kommunikasjonsnett i Norge, men vi må sikre at alle innbyggere og bedrifter blir med på overgangen. Derfor påla vi Telenor i 2020 å opprettholde og fortsatt vedlikeholde kobbernettet frem til 2025, presiserer direktør Pål Wien Espen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). 

Nkom vil sikre Telenors grossistkunder en god overgang

– Med pålegget overfor Telenor vil vi sikre en god overgang for selskaper som allerede kjøper og videreselger tilgang til Telenors kobbernett til egne kunder. Dette er bredbåndsselskaper som må få til en god overgang for sine kunder til nye teknologiske løsninger før nettet faktisk stenges, sier avdelingsdirektør i Konkurranseavdelingen i Nkom, Hans Jørgen Enger. 

Nkom og KMD følger Telenor nøye

Nkom og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i flere år fulgt nøye med på Telenors planer for å modernisere viktig og landsdekkende ekominfrastruktur.  

– Tilgangen til telefoni og internett er svært viktig for alle i Norge i dagens digitaliserte samfunn. Telenor som en kommersiell aktør kan derfor ikke ensidig beslutte store endringer i kunders tilgang til kobbernettet uten å spille på lag med myndighetene. Vi må derfor utøve vår myndighetsplikt og begrense handlefriheten til Telenor på grunn av samfunnshensyn og konkurransen i markedet, sier direktør Espen i Nkom. 

Nkom har faktisk åpnet opp for en raskere stenging av nettet enn høsten 2025, forutsatt at Telenor kan tilby grossistkundene gode nok erstatningsløsninger. Men arbeidet med en slik overgangsplan strandet i september, da det viste seg at partene stod for langt fra hverandre. Dermed står Nkoms vedtak fast, og det må Telenor forholde seg til. 

Ved utgangen av første halvår gjenstod om lag 180 000 kobberbaserte bredbåndsaksesser. Det er særlig i bedriftsmarkedet at bruken av kobbernettet fortsatt holder stand.  

Ny regulering på trappene som også gir mulighet for opprydding

Nkom, Telenor og bransjen er allerede enige om en ordning for retting av feil i kobbernettet. Ordningen innebærer at mer enn 99 prosent av feilene som rammer de som kjøper tilgang til kobbernettet blir rettet.  

– Nkom vil sikre at tilgangen forblir reell for selskaper som tilbyr bredbånd i kobbernettet. Vi ferdigstiller derfor i disse dager nye krav slik at disse bredbåndstilbyderne fortsatt kan levere bredbånd, i tilfeller hvor kobberlinjer blir berørt av andres gravearbeider, eller ved omlegging av fysisk infrastruktur, forteller avdelingsdirektør Enger.  

– Telenor må ikke være i tvil om at Nkom ikke vil akseptere en nedlegging av kobbernettet i strid med allerede fattede vedtak. Selskapet har kun en meget begrenset mulighet til å legge ned linjer av kostnadshensyn, og her kommer vi fortsatt til å følge selskapet med argusøyne, sier Enger. 

At Telenor har en stor og viktig oppryddingsjobb foran seg, er klart. Koblingsskap og stopler som ikke lenger er i bruk, er i noen tilfeller ikke fjernet, og det bør naturlig nok gjøres. Samtidig er det ikke slik at Telenor her kan skylde på Nkoms vedtak for at opprydningen tar tid, når realitetene er at dette grunnes mangelfullt vedlikehold eller manglende fjerning av utrangert utstyr som har vært ubenyttet i lang tid. 

Nkom er i dialog med selskaper i bransjen, slik at Telenor kan sanere sentraler og kobberlinjer der det ikke vil gå ut over Telenors grossistkunder.  

Her kan du lese flere nyheter og informasjon om våre tiltak rundt Telenors kobbersanering

 

Telenors pressemelding