Forbereder oss på mer ekstremvær

Ferske klimarapporter konkluderer med at vi må forvente mer ekstreme vær- og naturpåvirkninger fremover. Sterkere vind og mer intens nedbør som resulterer i flom og skred kan skade ekominfrastrukturen og føre til hyppigere bortfall av viktige mobil- og bredbåndstjenester. Brudd i strømforsyningen påvirker også tilgangen på elektronisk kommunikasjon.

– Skal vi få til digitalisering av industri og næringsliv i hele landet, og bruke kommersielle ekomtjenester for flere samfunnskritiske oppgaver, må infrastrukturen tilpasses fremtidens klima. Vi ser behovet for at forsterkningen av regionale og lokale nett fortsetter, sier sikkerhetsdirektør Elise Lindeberg i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Dette er en del av risikovurderingen av ekomsektoren som Nkom presenterte under Nasjonal sikkerhetsdag i dag, i en nettsending fra Lillesand.

Her kan du se Nasjonal sikkerhetsdag i opptak på YouTube

Nkoms ferske rapport «Risikovurdering av ekomsektoren 2021» (EkomROS) inneholder også vurderinger av siste års hendelser. Fiberbrudd er fortsatt årsak til 50 prosent av varslene til Nkom om utfall i ekomnettene viser tall fra fjoråret og første halvår i år.

Her kan du lese hele EkomROS-rapporten som bladbar versjon

– Vi ser også at digitale angrep øker i volum, er blitt mer sofistikerte, og treffer alle sektorer. Omfanget av telefonsvindel er fortsatt høyt, selv om operatørene klarer å stoppe mye av svindeltrafikken. Nkom er en aktiv pådriver i arbeidet med å få redusert omfanget og konsekvensene, uttaler fagsjef Alexander Iversen i Nkom.

Nkom peker på 5G og datasentre

Innføring av 5G og økt bruk av virtualisering og skyteknologi endrer måten vi må tenke sikkerhet på i ekomsektoren. Den teknologiske utviklingen legger til rette for sikrere, men også mer komplekse løsninger. – Både ekomtilbydere, virksomheter og industri som skal ta i bruk nye 5G-tjenester må være svært bevisste på hvordan ansvaret for sikkerhet fordeles og plasseres, sier Iversen.

Nkom peker samtidig på behovet for en mer helhetlig sikkerhetsregulering av den nasjonale datasenterinfrastrukturen, som får en stadig viktigere rolle i den digitale grunnmuren.

EkomROS-rapport som kunnskapsgrunnlag

EkomROS-rapporten som i dag ble publisert er en kortfattet beskrivelse av Nkoms årlige risikovurdering av sektoren for elektronisk kommunikasjon.

Rapporten skal være et kunnskapsunderlag for myndigheter og virksomheter både i og utenfor ekomsektoren, hvor elektronisk kommunikasjon inngår som en kritisk innsatsfaktor.

Vurderingene er basert på kunnskap og erfaring fra Nkoms forvaltnings- og tilsynsarbeid, og fra EkomCERT, og bygger også på trussel- og risikovurderingene fra de norske sikkerhetsmyndighetene (NSM, PST og E-tjenesten).

Nkom EkomCERT

Nkom EkomCERT er den norske ekomsektorens digitale responsmiljø, og utgjør en operativ enhet med kontaktflater nasjonalt og internasjonalt. EkomCERT jobber tett med ekomaktørenes sikkerhetsorganisasjoner, Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NSM NCSC) og andre sektorresponsmiljøer (SRM).

EkomCERT har spisskompetanse på det digitale sårbarhets- og trusselbildet generelt, og sektorspesifikke utfordringer spesielt. Ved alvorlige digitale hendelser yter EkomCERT bistand til ekomaktørene i form av informasjonsinnhenting, rådgivning og koordinering.

Nkoms veileder for risikoanalyser

På Nkoms nettsider finner du mer detaljert informasjon om risikoområder innen elektronisk kommunikasjon og en modell for scenarioanalyser. Her kan kommuner, fylker, Statsforvalteren, private og offentlige virksomheter få veiledning for å gjennomføre risikoanalyser i egen virksomhet, hvor elektronisk kommunikasjon inngår som en kritisk innsatsfaktor.

Her er lenke til samlet informasjon om analysemodellen med veiledning