1.oktober 2019 avsa EU-domstolen dom i sak C-673/17 (Planet49). Saken gjaldt samtykke etter kommunikasjonsverndirektivet art. 5. Dommen slår fast at det, i de tilfeller hvor det kreves samtykke for bruk av cookies, er krav om et aktivt samtykke. Et på forhånd avkrysset felt som brukeren kan avkrysse for å nekte samtykke utgjør ikke et godkjent samtykke.

I tillegg til å avklare hva slags krav som gjelder for samtykke etter art. 5, nr. 3, slår dommen fast at kravet til samtykke gjelder uavhengig av om det er snakk om personopplysninger eller ikke. Opplysninger om cookies varighet og hvorvidt tredjepersoner har mulighet for å få adgang til cookies eller ikke, skal inngå i de opplysninger som tjenestetilbyderen skal gi brukeren.

Dommen bidrar dermed til viktige avklaringer om forståelsen av kommunikasjonsverndirektivet (ePrivacy-direktivet) og hva slags krav som stilles til samtykke. Det pågår en prosess i EU for å fastsette ny kommunikasjonsvernforordning som skal erstatte nåværende kommunikasjonsverndirektiv. Dommen i EU vil kunne få betydning for dette arbeidet.

Nkom vurderer behov for presiseringer i ekomlovgivningen som følge av rettsutviklingen og vil gå i dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om dette.