I juni i fjor presenterte Nkom en omfattende markedsanalyse av bredbåndsmarkedene, og varslet samtidig at konkurransesituasjonen i flere deler av landet var preget av at én aktør har sterk markedsstilling (SMP). Ni selskaper i tolv geografiske markeder ble dermed varslet om at de ville bli pålagt å åpne sine nett for konkurrenter. På grunnlag av høringsinnspill og oppdatert tallgrunnlag for dekning og markedsandeler, varsles det nå enkelte justeringer i inndelingen av geografiske markeder og utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling.  

– Hovedlinjene fra fjorårets markedsanalyse står fast, men fordi det er enkelte endringer gjennomfører vi derfor en ny begrenset høring, og ber om synspunkter på korrigeringene som er gjort, sier direktør for Marked og tjenester i Nkom, Kamilla Sharma.  

Geografi og markedssituasjon

Totalt kom det inn 33 høringsinnspill innen fristen i oktober i fjor. Mange av høringskommentarene dreide seg om inndelingen i geografiske markeder. Avgrensningen av de geografiske markedene er et komplisert og sammensatt arbeid, noe spennet i høringsinnspillene illustrer på en god måte. 

 – Kvaliteten på deknings- og abonnementsdata fra aktørene har blitt bedre det siste året, og høringsinnspillene har gitt grunnlag for enkelte korreksjoner. Vi mener derfor at den geografiske avgrensingen i den oppdaterte høringen er solid begrunnet.  

Samtidig vil det kunne skje endringer i markeds- og konkurransesituasjonen i ett eller flere geografiske markeder som gir grunnlag for nye vurderinger i løpet av den kommende reguleringsperioden. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom det skjer oppkjøp eller fusjoner som gjør at aktørbildet eller fordeling av markedsandeler endrer seg vesentlig, slår Sharma fast. 

Slik vurderer Nkom om en aktør har sterk markedsstilling 

I vurderingen av om en aktør har sterk markedsstilling analyserer Nkom en rekke ulike faktorer. De mest sentrale er markedsandeler, dekning og parallell infrastruktur, vertikal og horisontal integrasjon, aktørenes størrelse, prisutvikling, kjøpermakt og potensiell konkurranse. 

Markedsandeler, og utviklingen i disse, vil normalt tillegges noe mer vekt enn øvrige faktorer. Det går frem av felleseuropeiske retningslinjer for SMP-analyse at markedsandel over 50 prosent i et definert marked gir såkalt presumpsjon om SMP. En presumpsjon betyr at det må foreligge klare holdepunkter for at tilbyderen likevel ikke har SMP for at den ikke skal utpekes som SMP-tilbyder. Det er viktig å understreke at 50 prosent markedsandel ikke må tolkes som en absolutt terskel for utpeking av tilbyder med SMP. 

Ved utpeking av tilbydere med SMP tar Nkom ikke stilling til om aktørene misbruker sin dominerende posisjon i markedet. En utpeking som aktør med sterk markedsstilling innebærer dermed ikke at aktøren faktisk utnytter sin sterke markedsposisjon eller på noen måte opererer i strid med konkurranselovgivningen.

Dette er endringene 

Tre nye aktører blir nå varslet om at de vil bli utpekt som tilbydere med sterk markedsstilling. I tre geografiske markeder hvor det ble varslet om SMP-utpeking i fjor, har Nkom kommet til at det ikke er grunnlag for å opprettholde den varslede utpekingen. Etter justering av grensene for de geografiske markedene, mener Nkom videre at det ikke lenger er grunn til å opprettholde varselet om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling i to områder. 

9 selskaper har etter de oppdaterte analysene blitt varslet om utpeking av  sterk markedsstilling i ti ulike markeder

  • Eidsiva Bredbånd i Innlandet
  • Telenor i kysten fra Risør til Kristiansand og i Bergensområdet
  • Lyse Fiber i Stavangerområdet
  • Haugaland Kraft Fiber i Haugalandet
  • NTE Telekom AS i nordlige del av Trøndelag
  • Enivest i Sunnfjord og Nordfjord
  • Tussa IKT i sørlige del av Sunnmøre
  • Tafjord Connect i nordlige del av Sunnmøre
  • Neas på Nordmøre

 

Åpne nett vil påvirke reguleringen

De reviderte markedsanalysene av bredbåndsmarkedene viser at det fremdeles er utfordringer med lav konkurranse flere steder i landet, og at det fortsatt er behov for SMP-regulering. Nkom mener imidlertid at aktørene har mulighet til påvirke hvor lenge SMP-reguleringen må vedvare. 

–Det å få på plass en effektiv markedsplass for kjøp og salg av nettilgang, er etter Nkoms vurdering avgjørende for å oppnå tilstrekkelig konkurranse og valgfrihet i markedet. Vi er derfor svært positive til de initiativ og det arbeidet enkelte aktører har lagt ned i å utvikle en felles markedsplass. Det viser at aktørene har et oppriktig ønske om å skape og videreutvikle et velfungerende bredbåndsmarked, både på grossist- og sluttbrukernivå, sier Sharma. 

Én eller flere felles markedsplasser vil dessuten legge bedre til rette for at flere aktører kan åpne nettene sine for grossisttilgang. Nkom mener at en modell for konkurranse i hverandres nett på rimelige og rettferdige vilkår er fremtiden for bredbåndsbransjen. For noen vil dette kanskje innebære en overgang til å bli rene netteiere. For andre vil dette kunne bidra til økt utnyttelsesgrad av egen infrastruktur og samtidig gi muligheter til å konkurrere om bredbåndskunder i helt nye områder. Samlet sett, vil dette gi bredbåndskundene gode muligheter til å velge mellom flere ulike tilbydere av bredbåndsaksess, en mulighet kun et fåtall av bredbåndskundene har i dag. 

–Dersom én eller flere markedsplasser blir realisert, gir det god mulighet for at behovet for SMP-regulering av bredbåndssektoren vil falle bort, sier Sharma. Det er imidlertid viktig å understreke at det er en forutsetning at markedsplassene legger til rette for tilgang på rimelige og rettferdige vilkår, avslutter Kamilla Sharma. 

Høringsfrist

Høringsfrist er 22. april 2024.

Høringsinnspill kan sendes til firmapost@nkom.no.