– Vi har besluttet å tildele lav 6 GHz-båndet, 5925-6425 MHz, til individuelle sendertillatelser for radiolinje, og åpner nå for søknader. Bruken vil være delt med trådløse nett (RLAN), og den som får tillatelse for radiolinje må selv vurdere og akseptere eventuell påvirkning fra utstyr som opereres i henhold til fribruksforskriften. Frekvensbruken blir med dette mer effektiv, og vi håper brukerne ser gode muligheter her, sier avdelingsdirektør John-Eivind Velure i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

– Sendertillatelsene vil i en overgangsperiode frem til nyttår bli tildelt etter en egen prosedyre beskrevet her i nyheten. Deretter vil søknader bli behandlet og tildelt fortløpende, som for øvrige radiolinjebånd, forteller Velure.

Nkom har åpnet for trådløse nett i lav 6 GHz-båndet

Nkom åpnet nylig opp for trådløse nett i lav 6 GHz-båndet. Se nyhetssaken her med mer informasjon. Frekvensbåndet er nå inkludert i fribruksforskriften.

Dette skjedde etter studier og beslutning i EU (EU decision 2021/1067) om å åpne frekvensbåndet 5945-6425 MHz for fribruk, og CEPT Report 73, som viste at det er mulig å benytte lav 6 GHz-båndet både til radiolinje og til trådløse nett, såkalt Wi-Fi 6E.

Prosedyre og søknadsfrist 31. desember 2021

Det gjelder en egen prosedyre for tildeling av tillatelser i 6 GHz-båndet. Interesserte kan sende inn søknader innen fristen 31. desember 2021. Nkom har satt denne søknadsperioden for å gi alle lik mulighet til å få sendertillatelser i båndet, og redusere fordelen innehaver av eksisterende installasjoner i båndet har til å søke om sendertillatelser.

Her finner du informasjon for å søke om sendertillatelse

Etter fristens utløp vil alle søknader vurderes samlet. Nkom vil i utgangspunktet innvilge alle søknader hvor frekvensbruken ikke negativt påvirker annen frekvensbruk.

I tilfeller der konkurrerende søknader kan gi interferens, vil Nkom i samråd med søkerne forsøke å finne en løsning. Eventuelle ulemper vil søkes likt fordelt mellom søkerne. Der hvor løsningen gir endring på eksisterende installasjon, skal endringen gjennomføres innen en frist, og da må ny installasjon avvente idriftsetting frem til endringen er utført.

Søknader etter 31. desember 2021

Søknader om sendertillatelser i lav 6 GHz-båndet mottatt etter 31. desember 2021 vil følge ordinær prosedyre med fortløpende behandling og tildeling. Dersom Nkom mottar søknader om et stort antall radiolinjer ved fristens utløp kan det gi lengre behandlingstid enn vanlig.

Om frekvenstak i lave frekvensbånd

Nkoms gjeldende regulering av frekvensbånd til radiolinje har særlige regler om hvor stor spektrumsmengde én aktør kan besitte i såkalte «lave bånd» til radiolinje. Når det nå åpnes for sendertillatelser i lav 6 GHz-båndet, vil båndet omfattes av frekvenstaket. Frekvenstaket vil dermed omfatte frekvensbåndene 6 GHz (lav og høy), 7 GHz (lav og høy), 8 GHz, 10 GHz (lav og høy) og 13 GHz.

Frekvenstaket betyr at én aktør maksimalt kan få tildelt 40 prosent av kapasiteten i båndene avsatt til sendertillatelser mellom to senderpunkt. I lave frekvensbånd er nå 2500 MHz satt av til sendertillatelser, og en aktør kan dermed maksimalt benytte 1000 MHz mellom de samme to stasjoner.