Oppdatert oversikt over bygninger

6. september i år publiserte Nkom en foreløpig liste over bygninger som potensielt kunne inngå i ordningen. Vi informerte samtidig om at oversikten ville bli oppdatert etter ny informasjon fra blant annet årets dekningsundersøkelse.

Nkom publiserer nå den oppdaterte utbyggingsoversikten med liste over bygninger som kan få raskt bredbånd gjennom utbyggingsordningen.

Den oppdaterte oversikten er basert på Nkoms dekningsundersøkelse for 2021. I tillegg har vi tatt ut bygninger som inngår i mobil- og bredbåndsaktørers rapporterte utbyggingsplaner. Vi har også tatt hensyn til informasjon fra fylkeskommunene om hvilke bygg som har fått bredbåndsstøtte de siste årene. På oppfordring fra Nkom har fylkeskommuner og kommuner også kommet med innspill som har avdekket feil i kartgrunnlaget, og som nå er korrigert i den oppdaterte oversikten.

Som forventet er derfor antall bygninger i den oppdaterte oversikten lavere enn i den foreløpige oversikten som ble publisert i september. Den oppdaterte oversikten består av rundt 48 000 husstander og næringsbygg.

Du finner mer informasjon om den frivillige utbyggingsforpliktelsen, støttebeløp, adresselister og kartfiler over hvilke bygninger som er omfattet av den foreløpige listen, i dokumentene under. En fullstendig oversikt ligger på auksjonssiden her.
 

Fremtidig oppdatering av utbyggingsoversikten

Den oppdaterte utbyggingsoversikten per oktober 2021 mangler informasjon om hvor det er gitt bredbåndsstøtte i Trøndelag i år. Nkom oppdaterer oversikten så snart vi mottar denne informasjonen.

I desember hvert år fra 2022 oppdaterer vi oversikten med informasjon om hvem som får bredbåndsstøtte for årene 2022 til 2024.
 

Mindre endringer av metoden for identifisering av bygninger

Hvor mye som gis i rabatt for hver enkelt bygning fremgår av metodebeskrivelsen for ordningen. Etter endt utbyggingsperiode vil beløpene summeres opp og endelig reduksjon i auksjonsprisen blir regnet ut for hver av operatørene. En eventuell differanse mellom rabatten operatøren oppnådde i auksjonen og endelig reduksjon i auksjonsprisen basert på bredbåndsutbyggingen, må betales tilbake til myndighetene.

Basert på innspill fra blant annet utstyrsleverandører når det gjelder hvilke rekkevidder som kan forventes for å levere raskt bredbånd via fast, trådløs tilknytning med frekvenser i 3,6 GHz-båndet, har Nkom gjort en mindre endring i metodebeskrivelsen sammenlignet med det som ble publisert 6. september 2021.

Vi har nå lagt til grunn en avstand på 3 km fra basestasjoner i stedet for 4 km, ved inndeling av bygninger i de ulike støtteklassene. Nkom anser at endringen gir et mer realistisk bilde av forventet dekning fra en basestasjon og vil være fordelaktig for tillatelsesinnehaverne.

På bakgrunn av at endringen gjøres i etterkant av auksjonen, og at dette kan endre på beslutningsgrunnlaget for valget om å ta på seg utbyggingsforpliktelsen, vil Ice, som ikke påtok seg forpliktelsen under auksjonen, få anledning til å ta stilling til dette på nytt.