Tillatelsen gjelder fra tildelingstidspunktet, til og med 31. desember 2031. Lokal DAB region 2, NOR00102, som består av kommunene Oslo, Asker og Bærum, og omfatter frekvensene 235,008 MHz – 236,544 MHz. For ytterligere informasjonen vises det til endelige auksjonsreglene. 

Tidsfrister for auksjonen

  • 29. mai: Åpent for registrering
  • 10. juni: Frist for spørsmål om utfylling av dokumenter til auksjonen.
  • 15. juni kl. 12:00: Frist for budgivere til å registrere seg til auksjonen.
  • 22. juni kl. 12:00: Frist for innsending av bankgaranti og budskjema.
  • 25. juni: Resultat av auksjonen offentliggjøres

Nkom svarer budgivere med resultat fra auksjon innen 3 virkedager etter utløpt frist for innsending av budskjema.

For detaljer se auksjonsreglene.

Resultat av auksjonen

Vinneren av auksjonen ble Kulturbørsen AS, som skal betale 385 000 kroner. Frekvensene ble tildelt ved en lukket andreprisauksjon hvor budgiver leverte bud i en lukket konvolutt innen en fastsatt frist. Det høyeste budet vant frekvensressursene, og må betale det nest høyeste budets pålydende i sin helhet.

For å kvalifisere til auksjonen leverte aktørene registreringsdokumenter og bankgaranti på 50 000 kroner. Auksjonen ble avsluttet 22. juni, kl.12.00. Det var to aktører som ga bud.

Nkoms kommentarer til høringen av auksjonsreglene

Nkom mottok innspill i høringen som stiller spørsmål ved om det er i strid med regelverket å tildele frekvenstillatelse og anleggskonsesjon ved auksjon, og hvorfor formatet lukket andrepris-auksjon er valgt. Det var også spørsmål om konkurranse, næringsutvikling, og forstyrrelser mellom DAB sendernett. 

Hvorfor pengeauksjon som tildelingsform

Nkom viser til at pengeauksjon er en vanlig tildelingsform for frekvenstillatelser der det er flere søkere enn det er frekvenstillatelser til. Reglene i ekomloven, og EU-direktivene som ekomloven bygger på, er fulgt ved denne tildelingen. Nkom viser også til at Stortinget ved tildelingen av Lokalradioblokka besluttet at frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner skulle skje ved auksjon, og Nkom ser ingen grunn til at nytildeling skal behandles annerledes.

Hvorfor lukket auksjonsformat

Lukket auksjonsformat har vært brukt ved en rekke tildelinger tidligere og er et kjent format. Det er mindre ressurskrevende for myndigheten å gjennomføre en slik auksjon, noe som gjør at ressursene kan tildeles og tas i bruk raskere. 

Hvorfor andreprisregelen

I en auksjon med andreprisregel vinner den som har det høyeste budet, men vinneren skal betale det høyeste tapende budet. 

Andreprisregelen innebærer at budgiver kan by tett opp til sin egen vurdering av verdien av ressursene, uten risikoen for å måtte betale vesentlig mer enn det andre budgivere har verdsatt ressursene til. Det er derfor mindre risiko for at vinnende budgiver betaler overpris i en auksjon med andreprisregel, enn om vinneren skal betale sitt eget bud. 

Tildelingsformatet som var på høring blir stående i de endelige auksjonsreglene. Det er fremhevet enda tydeligere at frekvenstillatelse og anleggskonsesjon vil bli tildelt søker mot et vederlag tilsvarende minstepris, dersom det bare er én aktør som kvalifiserer seg til auksjon.

Om forstyrrelser mellom DAB sendernett

Nkom mottok også høringsinnspill som gikk på problematikken rundt forstyrrelser (blokkering) mellom DAB sendernett. Nkom henviser til at hvert enkelt senderpunkt skal godkjennes av Nkom før det etableres i tråd med vilkår i tillatelsen, og ved godkjenningen tas det hensyn til potensielle forstyrrelser.

Hovedpunkter i tildelingsprosessen

2020

24. mars: Høring om auksjonsregler for frekvensressurser

2019

20. desember: Frekvensressurser til DAB lokalradio skal tildeles ved auksjon

22. november: Kunngjøring av mottatt søknad for Lokal-DAB i region 2