Grønn Kringkasting får frekvenstillatelse

Nkom og Medietilsynet har tildelt selskapet Grønn Kringkasting frekvenstillatelse og anleggskonsesjon for lokalradio på DAB i region 21 i Sogn. Tillatelsen varer fra 1. januar 2021 til 31. desember 2031.

Det har nylig vært avholdt auksjon av frekvensressursen til DAB region 21 uten at noen la inn bud. Nkom og Medietilsynet åpnet derfor søknad fra 7. desember etter "først til mølla-prinsippet" , der Grønn Kringkasting var første og eneste søker.

Søknad fra 7. desember 2020 klokken 1200

Nkom og Medietilsynet ønsker at ressursen tas i bruk, og har besluttet at lokal DAB i region 21 i Sogn nå skal tildeles etter «først til mølla-prinsippet».

Det åpnes for å søke i tråd med denne ordningen fra 7. desember 2020 klokken 1200.

Ordningen vil fungere frem til og med 1. juni 2021.

Søknader mottatt før 7. desember vil automatisk bli avslått.

Først til mølla-prinsippet

Med «først til mølla-prinsippet» menes at den søknaden som først mottas til oppført e-post adresse er først i retten om frekvensressursen.

Dersom søknad fra flere aktører kommer inn samme dag, vil tilsynene også kunne benytte klokkeslett for innkommet søknad for å avgjøre hvilken søker som leverer først.

Ordningen gjelder kun region 21

Nkom og Medietilsynet understreker at overnevnte ordning kun gjelder region 21. Før tildeling av andre ledige regioner i lokal DAB må det gjennomføres kartlegging av etterspørsel før tildelingsform bestemmes.

Ingen bud i auksjon av lokal DAB region 21

Frekvensauksjonen av lokal DAB i region 21 i Sogn startet 16. oktober 2020. Det var åpent for registrering og budgivning frem til 13. november klokken 1200. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet mottok ingen bud innen fristen og auksjonen ble avsluttet uten en vinner. Markedet ble gitt anledning til å konkurrere om ressursen uten resultat, og auksjonsprosessen er nå avsluttet.

Søknad sendes til

Søknad sendes per e-post til: firmapost@nkom.no

med kopi til Nicolay.Eckhoff@nkom.no og Oystein.Karlsen@nkom.no

Region 21 i Sogn

DAB lokalradio i region 21 består av kommunene Sogndal, Lærdal, Vik, Høyanger, Aurland, Hyllestad, Solund og Gulen. 

Spektrumstillatelsen i lokalregion 21 omfatter kanal 12C, frekvensområde 226,592 - 228,128 MHz. Tillatelsen gjelder fra tildelingstidspunktet, til og med 31. desember 2031.

Om avholdt frekvensauksjon

Frekvensauksjonen startet 16. oktober, og det ble åpnet for å registrere seg og legge inn bud. Registeringen gjaldt for alle som ville delta, både de som har vært involvert i prosessen frem til nå, men også for nye deltakere.

Etter søknadsfristen 25. mai 2020 forelå det flere søknader til de samme frekvensressursene for DAB lokalradio i region 21 i Sogn. Nkom gjennomførte derfor først pengeauksjon for tildeling av frekvensressursen, da det var overskuddsetterspørsel.

Tidsfrister for auksjonen/søknad

  • 14. august - 25. september 2020: Auksjonsregler på høring
  • 28. september - 9. oktober, gjennomgå høringsinnspill
  • 16. oktober 2020: Åpent for registrering til auksjon
  • 06. november 2020 kl. 12.00: Frist for levering av registreringsdokumenter og bankgaranti
  • 13. november 2020 kl. 12.00: Frist for levering av budskjema og original bankgaranti.
  • 30. november 2020: Resultatet av auksjonen offentliggjort
  • 7. desember 2020 kl.12.00: Åpent for søknad etter "først til mølla-prinsippet", med frist 1. juni 2021
  • 11. desember 2020: Ressursen er tildelt første og eneste søker, selskapet Grønn Kringkasting

Auksjonsregler

Auksjonsreglene var på offentlig høring i seks uker fra 14. august til og med 25. september 2020.

Her er endelige auksjonsregler.

Nkoms kommentarer til høring av auksjonsreglene

Nkom mottok innspill i høringen som stiller spørsmål ved om det er i strid med regelverket å tildele frekvenstillatelse og anleggskonsesjon ved auksjon, og hvorfor formatet lukket andrepris-auksjon er valgt. Det var også spørsmål om konkurranse, næringsutvikling, og forstyrrelser mellom DAB sendernett.

Hvorfor pengeauksjon som tildelingsform

Nkom viser til at pengeauksjon er en vanlig tildelingsform for frekvenstillatelser der det er flere søkere enn frekvenstillatelser å fordele. Reglene i ekomloven, og prinsippene som disse bygger på, om åpenhet, objektivitet, ikke-diskriminering og forholdsmessighet, danner grunnlaget for denne tildelingen. 

Nkom viser også til at Stortinget ved tildelingen av Lokalradioblokka besluttet at frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner skulle skje ved auksjon, og Nkom ser ingen grunn til at nye tildelinger skal behandles annerledes.

Hvorfor lukket auksjonsformat

Lukket auksjonsformat har vært brukt ved en rekke tildelinger tidligere og er et kjent format. Det er mindre ressurskrevende for myndigheten å gjennomføre en slik auksjon, noe som gjør at ressursene kan tildeles og tas i bruk raskere.

Hvorfor andreprisregelen

I en auksjon med andreprisregel vinner den som har det høyeste budet, men vinneren skal betale det høyeste tapende budet. 

Andreprisregelen innebærer at budgiver kan by tett opp til sin egen vurdering av verdien av ressursene, uten risiko for å måtte betale vesentlig mer enn det andre budgivere har verdsatt ressursene til. Det er derfor mindre risiko for at vinnende budgiver betaler overpris i en auksjon med andreprisregel, enn om vinneren skal betale sitt eget bud. 

Tildelingsformatet som var på høring blir stående i de endelige auksjonsreglene. Det er fremhevet enda tydeligere at frekvenstillatelse og anleggskonsesjon vil bli tildelt søker mot et vederlag tilsvarende minstepris, dersom det bare er én aktør som kvalifiserer seg til auksjon.

Om forstyrrelser mellom DAB sendernett

Nkom mottok også høringsinnspill som gikk på problematikken rundt forstyrrelser (blokkering) mellom DAB sendernett. Nkom viser til at hvert enkelt senderpunkt skal godkjennes av Nkom før det etableres i tråd med vilkår i tillatelsen, og ved godkjenningen tas det hensyn til potensielle forstyrrelser.

Forstyrrelser i DAB sendernett som blir oppdaget av, eller innrapportert til, Nkom, kan bli kontrollert av Nkom med en frekvenskontroll. 

Nkom bidrar til å løse tilfeller av forstyrrelser (blokkering) i tråd med det internasjonale avtaleverk, og radioplanleggingskonfigurasjon RPC 4 & RPC 5. Nkom oppfordrer alle DAB aktører til å gjøre radioplanlegging og utbygging i tråd med det internasjonale avtaleverket, GE-06. 

RPC 4 (mobilt mottak) og RPC 5 (portabelt innendørsmottak). Final Acts, GE06

Resultat av auksjonen

Nkom og Medietilsynet mottok ingen bud innen fristen og auksjonen ble avsluttet uten en vinner. Markedet ble gitt anledning til å konkurrere om ressursen uten resultat, og auksjonsprosessen er nå avsluttet.