Flere frekvensbånd har vært vurdert for tildeling

EU har identifisert 700 MHz, 3,6 GHz og 26 GHz som viktige frekvensbånd for tidlig introduksjon av 5G, såkalte pionerbånd for 5G. Regjeringen har som mål å være i front med satsingen på 5G, og et virkemiddel for å oppnå dette er å gjøre flere frekvensressurser tilgjengelige.

Nkom tildelte frekvensbåndene 700 MHz (703-733/758-788 MHz) i 2019, og 3,6 GHz (3400-3800 MHz) i 2021. Nkom har etter dette vurdert flere frekvensbånd som vil være viktige for mobilkommunikasjon og 5G, herunder blant annet pionerbåndet 26 GHz.

Frekvensbåndene som har vært vurdert for tildeling de nærmeste årene er:

  • 700 MHz (738-758 MHz)
  • 1500 MHz (1427-1517 MHz)
  • 2,3 GHz (2300-2400 MHz)
  • 26 GHz (24,25-27,5 GHz)
  • 42 GHz (40,5-43,5 GHz)

Nkoms overordnede vurdering av de aktuelle frekvensbåndene

Dupleksbåndet 703-733/758-788 MHz er definert som et pionerbånd for 5G. 700 MHz-båndet ble auksjonert ut i 2019, med unntak av sentergapet i 700 MHz-båndet (738-758 MHz). Frekvensene i sentergapet blir i dag brukt til trådløse mikrofoner, i påvente av en beslutning om fremtidig bruk. Sentergapet har flere anvendelsesområder, men bransjen har vist begrenset interesse for å ta i bruk disse frekvensene til SDL (Supplementary Downlink) i dialogmøtene. Det er foreløpig heller ikke etterspørsel etter frekvenser i dette båndet til bruk for nødkommunikasjon. Det har også vært begrenset interesse for å ta i bruk 700 MHz til IoT og maskin-til-maskin kommunikasjon, men basert på innspill Nkom har mottatt fra bransjen, kan det være aktuelt å se videre på omfanget av behovet for spektrum til IoT og maskin-til-maskin kommunikasjon i dette båndet. 

Tildelinger i andre europeiske land tilsier at det er lav etterspørsel etter dette båndet. Samtidig viser utstyrsleverandører til at det er teknisk utfordrende å produsere terminalutstyr for dette båndet og at fremtidsutsiktene for bruk av båndet til SDL derfor er dårlige. På bakgrunn av dette vil Nkom vente med tildelingen av 700 MHz-båndet og se nærmere på potensialet for alternative utnyttelser av båndet. Dagens bruk av trådløse mikrofoner i båndet vil kunne videreføres inntil videre.

1500 MHz-båndet er et tidligere kringkastingsbånd som i senere tid er harmonisert for mobilkommunikasjon, og som blant annet kan bidra til ekstra nedlinkskapasitet i offentlige mobilnett. Frekvensbåndets egenskaper gjør det også godt egnet til å levere fast, trådløst bredbånd mer kosteffektivt enn ved utbygging av fiber og fast, trådløst bredbånd basert på andre frekvensbånd. En tildeling av dette båndet vil derfor kunne bidra til å nå politiske mål om raskt bredbånd til alle. Det er en økende interesse for å ta i bruk dette båndet til SDL i Norge, og tildelinger i andre europeiske land tilsier at etterspørselen er økende også i Europa. Økt interesse og etterspørsel bekreftes av utstyrsleverandører, som også viser til at dette er et bånd med gode fremtidsutsikter og hvor utstyrsstøtten er stadig økende.  På bakgrunn av dette mener Nkom at det er grunnlag for å starte en tildelingsprosess for 1500 MHz.

2,3 GHz-båndet er harmonisert for mobilkommunikasjon og benyttes til dette i store deler av verden. Utstyrstilgjengeligheten i båndet er derfor god. I Norge har frekvensbåndet i hovedsak vært benyttet til medieproduksjon og PMSE (Programme Making and Special Events) de siste årene. Tillatelser i dette båndet løper ut 31. desember 2022, og det har derfor vært viktig å vurdere hva som skal skje med dette båndet fremover. 

Nkom har tidligere uttalt at 2,3 GHz-båndet er et aktuelt kandidatbånd for lokale private nett. I etterkant har vi valgt å legge til rette for lokale private nett i 3,8-4,2 GHz-båndet, og vi vurderer derfor at det foreløpig ikke er noe umiddelbart behov for mer spektrum i frekvensområdet 1-6 GHz til lokale private nett. Arbeidet med tilrettelegging for lokale private nett i 3,8-4,2 GHz er imidlertid fremdeles i startsfasen, og erfaringer over tid vil vise om det er tilrettelagt i tilstrekkelig grad for lokale nett i 3,8-4,2 GHz, eller om det bør vurderes å åpne også andre frekvensbånd for lokale private nett.

Dialogen med bransjen viser at det er interesse for å ta i bruk 2,3 GHz-båndet til en rekke ulike formål. Ettersom dette er et frekvensbånd som med sine egenskaper og tilgjengelig båndbredde gir en god balanse mellom dekning og kapasitet, vil dette båndet være godt egnet til en rekke ulike bruksområder. Dette gjør det desto viktigere å legge til rette for en mest mulig samfunnsnyttig utnyttelse av båndet. Vi ser derfor et behov for å gjøre ytterligere vurderinger, samt se til erfaringer av annen frekvensbruk over tid, for å danne oss et tydeligere bilde av hva som er den mest samfunnsnyttige utnyttelsen av dette båndet. Nkom har derfor besluttet å vente med tildeling av 2,3 GHz-båndet til dette er avklart.
Som en del av det videre arbeidet ønsker vi også å se nærmere på potensialet for spektrumsdeling i dette båndet, og vil følge etablert test-pilot i 2,3 GHz for å høste erfaringer til våre videre vurderinger.

26 GHz-båndet er et kapasitetsbånd med stor tilgjengelig båndbredde. Båndet er harmonisert for mobilkommunikasjon og identifisert som ett av pionerbåndene for 5G, og er egnet til å tilby svært høy kapasitet i avgrensede områder. 26 GHz-båndet benyttes i dag til blant annet radiolinjer. 

EU har hatt et mål om tildeling av de tre pionerbåndene for 5G innen 2020. I Norge har bransjen tidligere vist begrenset interesse for 26 GHz, og Nkom har derfor ventet med å tildele dette pionerbåndet.

I dialogmøter før sommeren har bransjen uttrykt en økt interesse for og etterspørsel etter dette båndet. Tildeling av 26 GHz-båndet vil bidra til tidlig innføring av 5G, blant annet ved at spektrumet er tilgjengelig for bruk når aktørene har behov for dette. Nkom har derfor besluttet å starte arbeidet med å tildele nasjonale tillatelser i 26 GHz-båndet. Nkom planlegger også å åpne for lokale private nett i de nederste 850 MHz av 26 GHz. Ved å plassere lokale nett i nedre del av 26 GHz-båndet, vil det gjøre det enklere å ivareta beskyttelsen av tjenester som opererer i båndet under 26 GHz. 

Kapasitetsbåndet 42 GHz er også blant frekvensbåndene som har vært vurdert for tildeling de neste årene, og vurderes til å ha stort potensiale som fremtidig 5G-bånd. Dette frekvensbåndet er identifisert for mobilkommunikasjon, og europeisk rammeverk er under arbeid og forventes etablert i løpet av 2022/23. Det er foreløpig lite tilgjengelig utstyr for dette båndet og lav etterspørsel fra bransjen. Bransjen påpeker også at 26 GHz-båndet bør tildeles først, og at denne tildelingen vil tilfredsstille behovet for spektrum i millimeterbånd på kort og mellomlang sikt. Innspillene fra bransjen sammenholdt med det pågående arbeidet med europeisk rammeverk gir etter Nkoms vurdering grunnlag for å avvente tildeling. Vår vurdering er også at tildelingen av dette båndet ligger et godt stykke frem i tid. 

Oppdatert informasjon om prosessen

Nkom ønsker å tildele 1500 MHz - og 26 GHz-båndene allerede i 2023. Nkom skal imidlertid gjøre flere vurderinger som kan påvirke endelig tildelingstidspunkt. Vi tar sikte på å publisere en foreløpig tidsplan for tildelingene i løpet av høsten.        
              
Nkom tilrettelegger for en mest mulig åpen og transparent prosess, og vil oppdatere nettsiden med aktuell informasjon om de kommende tildelingsprosessene for 1500 MHz- og 26 GHz-båndene. Frekvenskompasset, som gir en oversikt over Nkoms planer for frekvensbånd for mobilkommunikasjon, vil oppdateres med mer detaljert informasjon om dagens bruk, og mer konkrete tildelingsplaner for nye frekvensbånd, når dette er klart.