Auksjonsregler på høring

Tildelingen av frekvensressursene i lokal DAB region 21 i Sogn skal skje ved pengeauksjon, som etter planen skal gjennomføres høsten 2020. Auksjonsreglene legges nå til offentlig høring fra 14. august til og med 25. september.

Mer informasjon om auksjonen finner du her

Auksjonsreglene som Nkom og Medietilsynet har utarbeidet, omfatter blant annet regler om deltakelse, registrering og gjennomføring av auksjonen. Nkom og Medietilsynet legger til offentlig høring auksjonsreglene med vedlegg.

Dokumenter til høring:

Høring fra 14. august til og med 25. september 2020

Innspill til høringen sendes innen høringsfristen til:
firmapost@nkom.no
med kopi til:
oystein.karlsen@nkom.no og morten.frestad@nkom.no 

Emnefeltet må merkes med «Lokal DAB Region 21».

Høringssvarene offentliggjøres

Nkom vil offentliggjøre høringsuttalelsene etter høringsfristens utløp. Svarene må derfor utformes slik at de kan offentliggjøres. Dersom høringssvarene inneholder sensitive opplysninger, for eksempel forretningshemmeligheter, vil hele eller deler av dokumentet kunne unntas offentlighet, jf. offentlighetsloven og forvaltningsloven. 

I den grad høringssvar inneholder opplysninger som ønskes unntatt offentlighet, ber Nkom om at dette fremgår tydelig og begrunnes. Nkom og Medietilsynet vil publisere sine vurderinger av høringen sammen med endelige auksjonsregler.

Endelige auksjonsregler med vedlegg blir fastsatt etter høringen.