Om høringen

Tildelingen omfatter 3,6 GHz-båndet (3400-3800 MHz), som er det primære båndet for innføring av 5G, og 2,6 GHz-båndet (2500-2690 MHz), som i dag benyttes til 4G. Målsettingen om tidlig innføring av 5G og bærekraftig konkurranse er viktige hensyn ved utformingen av rammeverket. Det er blant annet besluttet at båndene ikke skal avgiftsbelegges.

Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) har gitt sin tilslutning til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sitt forslag til overordnet regulering for kommende tildeling av frekvensbånd til mobilkommunikasjon og 5G. 

Høringsfrist 8. september

Alle interesserte aktører kan gi innspill til Nkoms forslag til overordnede rammer, innen høringsfristen 8. september 2020.

Høringsinnspill merkes med "Høring av overordnede rammer for 5G-tildelingen ".

Innspill sendes på e-post til 5G-auksjon@nkom.no
med kopi til anja.vimme@nkom.no

Nkom offentliggjør innspillene så snart som mulig etter høringsfristens utløp, og svarene må derfor utformes slik at de kan offentliggjøres. Dersom høringssvar inneholder opplysninger som ønskes unntatt offentlighet, ber Nkom om at det fremgår tydelig hvilke opplysninger dette gjelder og hvorfor innholdet skal være unntatt offentlighet.

Spektrum til private 5G-nett

Frekvensbåndene 3,6 GHz- og 2,6 GHz planlegges tildelt for landsdekkende bruk, og ikke lokal/regional bruk, for eksempel til private nett. Nkom vil imidlertid løpende vurdere hvilke frekvensbånd som er aktuelle for lokale/regionale/private 5G-nett.

Relatert informasjon

Høringsinnspill