Koordinering av dagens frekvensbånd for mobilkommunikasjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har foreslått og forhandlet fram en ny koordineringsavtale med Sverige og Finland. Avtalen omhandler de aller fleste frekvensbånd for mobilkommunikasjon som er i bruk i dag, samt de som er planlagt brukt i nær framtid.

Frekvensbåndene det gjelder er 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1500 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 2600 MHz og 3600 MHz.

Dagens situasjon med mange avtaler

Per i dag eksisterer det flere koordineringsavtaler for de fleste frekvensbånd nevnt ovenfor. Avtalene er til dels utdaterte og lite tilpasset dagens behov, og er inngått som bilaterale avtaler for de enkelte frekvensbåndene mellom Norge og naboland på ulike tidspunkt. I flere tilfeller er avtalene blitt tilpasset en bestemt teknologi og mobiloperatør.

Dagens bruk av frekvenser og teknologi er derfor ikke inkludert, og bruk av frekvensbånd som er relevante for 5G er per i dag ikke koordinert i avtaler med Sverige og Finland.

Forslag fra Nkom om ett oppdatert dokument

Nkom har foreslått å samle avtaler om alle de relevante frekvensbåndene i ett dokument, og har forhandlet fram en felles trilateral koordineringsavtale med Sverige og Finland. Myndighetene i nabolandene er enige med Nkom i at det blir enklere å vedlikeholde ett dokument enn flere dokumenter som omhandler de ulike frekvensbåndene.

Nå er planen at koordineringsavtalen blir et levende dokument som oppdateres jevnlig.  Dokumentet skal gjennomgås og oppdateres når det foreligger et nytt frekvensbånd eller ny teknologi, eller ved vesentlige endringer i internasjonal regulering for de båndene som avtalen gjelder.

Høringsfrist 23. april

Nkom legger forslaget til koordineringsavtale ut på høring og ber om tilbakemelding fra interesserte parter innen 23. april 2021. Høringen koordineres med Finland og Sverige og publiseres nå med tilsvarende høringsfrist.

Høringsinnspill merket "Høring av 5G koordineringsavtale"
sendes firmapost@nkom.no med kopi krm@nkom.no

Begrensninger for mobilbruk i enkelte kommuner i Finnmark

Det vil fortsatt være noen begrensninger i bruken av frekvenser i kommunene Sør-Varanger, Vadsø og Vardø. Grunnen til dette er restriksjoner for bruk av hovedsakelig 800 MHz-båndet, som fremgår av eksisterende koordineringsavtale med Russland. Nkom har heller ikke ferdigforhandlet avtaler i 900 MHz- og 1800 MHz-båndet med Russland.

Nkom har avtalt med finske myndigheter å starte en dialog med Russland om en felles koordineringsavtale for grenseområdet til Russland. Målet er å åpne for bruk av frekvenser i de nordligste delene av Norge og sikre en stabil mobildekning i grenseområdene. Det gjelder særlig i Pasvikdalen, der grensene til Finland og Russland møtes. Det er usikkert når en slik eventuell avtale kan komme på plass.