Bakgrunn

Nkom gjennomførte i 2022 en utredning av hvilke frekvensbånd som ville være aktuelle for tildeling de neste årene. På bakgrunn av resultatet fra utredningsarbeidet, besluttet Nkom at frekvensbåndene 1500 MHz (1427-1517 MHz) og 26 GHz (24250-27500 MHz) skal tildeles først. 

Nkom er i gang med det forberedende arbeidet med tildeling av båndene, og planlegger å tildele 26 GHz-båndet i slutten av 2023 og 1500 MHz-båndet i siste halvdel av 2024. 

Om høringen

Nkom legger nå ut på høring våre innledende vurderinger knyttet til tildelingen av frekvensbåndene 1500 MHz og 26 GHz, og ønsker innspill fra bransjen. De innledende vurderingene som presenteres i høringen vil utgjøre grunnlaget for det videre forberedende arbeidet med utformingen av det overordnede rammeverket for tildelingene, og Nkom ønsker å gi markedsaktører muligheten til å komme med innspill tidlig i tildelingsprosessen. Nkom planlegger å legge frem det overordnede rammeverket for høring i løpet av 3. kvartal 2023. 

Mer informasjon om høringen og tildelingsprosessen finnes her.

Høringsfrist

Frist for å komme med høringsinnspill er 12. mai 2023.

Innspill kan merkes med “Innspill til tildeling av 1500 MHz- og 26 GHz-båndene” og sendes til firmapost@nkom.no med kopi til avi@nkom.no.

Vi gjør oppmerksom på at alle høringsinnspill vil bli publisert på våre nettsider, og ber om at innsender markerer tydelig ev. informasjon som skal unntas offentligheten og redegjør for bakgrunnen for at informasjonen skal unntas offentligheten.

Høringsinnspill