Tillitstjeneste i henhold til eIDAS-forordningen er en elektronisk tjeneste som normalt tilbys mot betaling og består av:

  • fremstilling, verifisering og validering av elektroniske signaturer, elektroniske segl eller elektroniske tidsstempler, elektroniske tjenester for registrert sending og sertifikater knyttet til disse tjenester
  • fremstilling, verifisering og validering av sertifikater for nettstedsautentisering
  • bevaring av elektroniske signaturer, segl eller sertifikater knyttet til disse tjenester 

Hva er en kvalifisert tillitstjeneste?

En kvalifisert tillitstjeneste er en tillitstjeneste som oppfyller gjeldende krav som er fastsatt i eIDAS-forordning.

For at en tillitstjeneste skal være kvalifisert, skal tjenesten leveres av en kvalifisert tilbyder av tillitstjenester som er sertifisert av et akkreditert samsvarsvurderingsorgan.

Samsvarsvurderingsorgan vurderer om den tillitstjenesten som tilbys av en kvalifisert tilbyder oppfyller kravene i eIDAS-forordningen og i de standardene som brukes til å overholde bestemmelser i forordningen.

Forordningen gjelder imidlertid ikke for tilbydere av tillitstjenester som følge av nasjonal lovgivning eller som avtalt mellom et begrenset antall deltakere og som brukes innen et lukket system.

Hvordan bli kvalifisert tilbyder av tillitstjenester?

En tilbyder av tillitstjenester er en fysisk eller juridisk person som tilbyr en eller flere tillitstjenester.

Dersom en tilbyder etablert i Norge ønsker å tilby kvalifiserte tillitstjenester må vedkommende sende inn et meldingsskjema, sammen med samsvarsrevisjonsrapport gjennomført av et akkreditert samsvarsrevisjonsorgan til Nkom.

Dersom tilbyderen og tillitstjenestene som tilbys oppfyller kravene i eIDAS-forordningen, skal Nkom føre opp tilbyderen og de tillitstjenestene som tilbys på tillitslisten (Trusted list) med tildelt status som kvalifisert.

Kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester kan begynne å levere den kvalifiserte tillitstjenesten når status som kvalifisert er angitt på tillitslisten.

Innsending av melding og samsvarsvurderingsrapport gjelder også dersom en kvalifisert tilbyder ønsker å starte opp en ny kvalifisert tillitstjeneste.

Tilsyn

I henhold til eIDAS artikkel 17 nr.1 skal EU/EØS-medlemslandene utpeke et tilsynsorgan etablert på sitt eget territorium eller i et annet medlemsland. Kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester etablert i Norge er underlagt tilsyn av Nkom. 

Det føres stedlig og dokumentbasert tilsyn med tilbydere av tillitstjenester.

Nkom kontrollerer om tilbyderen oppfyller kravene i Lov om elektroniske tillitstjenester og eIDAS.  Dersom kravene er oppfylt inkluderer Nkom tilbyderen og tillitstjenesten den tilbyr i den nasjonale tillitslisten med tildelt kvalifisert status.

Hvert år rapporterer Nkom til Kommisjonen om sin hovedvirksomhet.