Hvem skal registrere seg som tilbyder av posttjenester?

Postloven § 20 stiller krav om at alle tilbydere av posttjenester skal registrere seg hos Nkom. 
En posttjeneste er formidling av postsendinger fra 0 til 31,5 kg, fra disse samles inn til de leveres hos mottaker. Selskapet som har avtalen med avsender, og som er ansvarlig for formidlingskjeden, er en tilbyder av posttjenester.

Vektgrensen for postsendinger ble endret fra 20 kg til 31,5 kg ved lovendring som trådte i kraft 1. juli 2023. Bakgrunnen for endring av vektgrensen var å sikre et enhetlig regelverk på pakkepostområdet i forbindelse med implementeringen av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/644 av 18. april 2018 om pakkeleveringstjenester over landegrensene (pakkepostforordningen) i norsk rett.

Et selskap som skal registrere seg hos Nkom som posttilbyder, skal i tillegg kanskje registrere seg som tilbyder av pakkeleveringstjenester. Informasjon om pakkepostforordningen finner du her.

For nærmere informasjon om rettigheter og plikter som tilbyder av posttjenester, se Veileder for tilbydere av posttjenester

Hvorfor registrering hos Nkom

Formålet med postloven er å legge til rette for at brukere over hele landet skal få tilgang til gode og fremtidsrettede posttjenester. 

Formålet med registreringen er å gi myndigheten en oversikt over postmarkedet, slik at Nkom kan innhente informasjon fra markedsaktørene, og føre nødvendig tilsyn med at krav fastsatt i eller i medhold av postloven overholdes av aktørene.

Hvem er tilbyder av posttjenester?

Postloven skiller mellom «tilbyder med leveringsplikt» og «tilbyder av posttjeneste». 

Begge kategorier posttilbydere skal etter regelverket registrere seg hos Nkom.

En posttilbyder er et selskap som har en avtale med avsender og som er ansvarlig for hele formidlingskjeden. Formidlingskjeden er fra postsendingen samles inn til den leveres ut hos mottaker. 

Tilbyder med leveringsplikt er en eller flere tilbydere som er utpekt av myndigheten, enten gjennom avtale eller enkeltvedtak, til å formidle visse posttjenester. Leveringspliktige posttjenester reguleres gjennom postloven § 7 og leveringspliktig tilbyder er underlagt særlige regler, se lovens kapittel 2. 

Nkom presiserer at postloven regulerer mer enn kun leveringspliktige posttjenester.

Tilbyder av posttjenester er alle selskaper som formidler postsendinger slik dette er beskrevet i postloven § 4 nr. 7, jf. 1 og 3. 

Etter norsk rett kreves det ikke tillatelse/lisens for å tilby posttjenester.

Se nærmere om regelverket i postloven og tilhørende forskrift (Forskrift om post (postforskriften)).

Hva er en posttjeneste?

Posttjeneste er definert som «tilbud til allmennheten om regelmessig innsamling, sortering, transport og utdeling av postsending mot vederlag». 

For å vurdere om selskapet har et slikt tilbud, må det tas en konkret og helhetlig vurdering av virksomheten og tjenestene som tilbys. Omfanget av aktivitetene «innsamling, sortering, transport og utdeling» er ikke avgjørende for å være definert som posttilbyder. Det er for eksempel ikke nødvendig med en stor sorteringsterminal for at vilkåret om sortering skal være oppfylt.

Det avgjørende er om selskapet er ansvarlig for hele formidlingskjeden; «innsamling, sortering, transport og utdeling», overfor avsender. Det er selskapet som har avtaleforholdet med avsender og som tilbyr og formidler posttjenester, som skal registrere seg. 

Tilbyder eller underleverandør?

Tilbyderen trenger ikke selv å utføre hele formidlingskjeden fra innsamling til utdeling, men kan sette ut deler, som for eksempel transportoppdrag, til andre. En slik underleverandør regnes ikke som en selvstendig tilbyder etter postloven.

Underleverandøren kan likevel ha plikter etter postregelverket. Det kan være direkte plikter, eller indirekte ved at posttilbyder er ansvarlig for at underleverandør oppfyller pliktene. Et eksempel på en direkte plikt for underleverandør er taushetsplikten etter postloven § 30, som gjelder for enhver som utfører arbeid for tilbyder. Et annet eksempel er erstatningsplikten, se postloven §§ 28 og 29.

Hva er en postsending?

Med postsending menes «brevpost inntil 2 kg, aviser og blad i abonnement inntil 2 kg og lettgods inntil 31,5 kg som er påført mottakerens navn og adresse eller annen entydig identifikasjon, herunder som er adressert i henhold til liste».

Dette omfatter alle adresserte brev, aviser og blader i abonnement og lettgods. Definisjonen av postsending er ikke begrenset til leveringspliktige tjenester etter postloven kapittel 2, men omfatter alle postsendinger. 

Både postsendinger som formidles i hele landet og i geografisk avgrensede områder, for eksempel lokalt i en bestemt region, er omfattet.

Lettgods inntil 31,5 kg inkluderer blant annet pakker, også pakker til eller fra bedrifter. Dette betyr at virksomheter som leverer «C2X-tjenester», det vil si formidling av postsendinger fra «Consumer to Consumer» eller «Consumer to Business», og «B2X-tjenester», det vil si formidling av postsendinger fra «Business to Consumer» eller «Business to Business», er tilbydere etter postloven, forutsatt at øvrige vilkår i tilbyderdefinisjonen er oppfylt.

Hva er ikke en postsending?

Formidling av uadresserte postsendinger omfattes ikke av loven. Uadresserte postsendinger vil typisk være reklame. 

Egne sendinger faller også utenfor postloven, se § 2. Dersom den som står for, produserer og/eller selger en vare har egne biler eller sykler som varen formidles med, anses dette som levering av «egne sendinger».

Bud- og kurértjenester faller bare innenfor lovens definisjon av posttjenester forutsatt at de øvrige vilkårene er oppfylt.

Både tilbyder og underleverandør?

Tilbyder av posttjeneste kan formidle postsendinger/tjenester som både faller innenfor og utenfor postlovens virkeområde. En aktør kan også være både en tilbyder og en underleverandør. Det avgjørende er hvem som har avtale med avsender og som tilbyr formidlingskjeden.

Et selskap kan også ha virksomhet som både reguleres av postloven og vegfraktloven. Postloven gjelder for sendinger fra 0-31,5 kg, mens vegfraktloven regulerer alt over 31,5 kg.

En aktør skal registrere seg hos Nkom for den delen av virksomheten som faller inn under postlovens virkeområde.

Behov for ytterligere veiledning?

For ytterligere informasjon se Veileder for tilbydere av posttjenester.

Nkom understreker at pliktene som presenteres i veilederen ikke er ment å være uttømmende. Tilbyder er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med regelverket, og for å sikre seg oppdatert kunnskap om gjeldende regelverk. Det kan også eksistere andre plikter etter andre regelverk som ikke behandles i veilederen.

Har du ytterligere spørsmål, send e-post til firmapost@nkom.no.