Hvem skal registrere seg som tilbyder av posttjenester?

Postloven § 20 stiller krav om at alle tilbydere av posttjenester skal registrere seg hos Nkom. 

En posttjeneste er formidling av postsendinger fra 0 til 20 kg, fra disse samles inn til de leveres hos mottaker. Selskapet som har avtalen med avsender og som er ansvarlig for formidlingskjeden er en tilbyder av posttjenester.

For nærmere informasjon om rettigheter og plikter som tilbyder av posttjenester, se Veileder for tilbydere av posttjenester

Hvorfor registrering hos Nkom

Formålet med postloven er å legge til rette for at brukere over hele landet skal få tilgang til gode og fremtidsrettede posttjenester. 

Formålet med registreringen er å gi myndigheten en oversikt over postmarkedet, slik at Nkom kan innhente informasjon fra markedsaktørene, og føre nødvendig tilsyn med at krav fastsatt i eller i medhold av postloven overholdes av aktørene.

Hvem er tilbyder av posttjenester?

Postloven skiller mellom «tilbyder med leveringsplikt» og «tilbyder av posttjeneste». 

Begge kategorier posttilbydere skal etter regelverket registrere seg hos Nkom. Vi gir her nærmere informasjon om hvilke tilbydere som etter loven skal registrere deg. 

En posttilbyder er et selskap som har avtalen med avsender og som er ansvarlig for hele formidlingskjeden. Formidlingskjeden er fra postsendingen samles inn til den leveres ut hos mottaker. 

Tilbyder med leveringsplikt er en eller flere tilbydere som er utpekt av myndigheten, enten gjennom avtale eller enkeltvedtak, til å formidle visse posttjenester. Leveringspliktige posttjenester reguleres gjennom postloven § 7 og leveringspliktig tilbyder er underlagt særlige regler, se lovens kapittel 2. 

Nkom presiserer at postloven regulerer mer enn kun leveringspliktige posttilbyderes posttjenester.

Tilbyder av posttjenester er alle selskaper som formidler postsendinger slik dette er beskrevet i postloven § 4 nr. 7, jf. 1 og 3. 

Etter norsk rett kreves det ikke tillatelse for å tilby posttjenester. Postloven og tilhørende forskrift (Forskrift om post (postforskriften)) fastsetter imidlertid en rekke plikter og rettigheter for de selskapene som er tilbydere av posttjenester.

Hva er en posttjeneste?

Posttjeneste er definert som «tilbud til allmennheten om regelmessig innsamling, sortering, transport og utdeling av postsending mot vederlag». 

For å vurdere om selskapet har et slikt tilbud, må det tas en konkret og helhetlig vurdering av virksomheten og tjenestene. Omfanget av aktivitetene «innsamling, sortering, transport og utdeling» er ikke avgjørende for å være definert som posttilbyder. Det er for eksempel ikke nødvendig med en stor sorteringsterminal for at vilkåret om sortering skal være oppfylt.

Det avgjørende er om selskapet er ansvarlig for hele formidlingskjeden; «innsamling, sortering, transport og utdeling», overfor avsender. Det er selskapet som har avtaleforholdet med avsender og som tilbyr og formidler posttjenester, som skal registrere seg. 

Tilbyder eller underleverandør?

Tilbyderen trenger ikke selv å utføre hele tjenesten fra innsamling til utdeling, men kan sette ut deler av formidlingskjeden, som for eksempel transportoppdrag, til andre. En slik underleverandør er ikke en selvstendig tilbyder etter postloven, og det er tilbyder som er oppdragsgiver som skal rapportere til Nkom. 

Underleverandøren kan likevel ha plikter etter postregelverket. Det kan være direkte, eller at tilbyder er ansvarlig for at underleverandør oppfyller pliktene. Et eksempel på en direkte plikt for underleverandør er taushetsplikten etter postloven § 30, som gjelder for enhver som utfører arbeid for tilbyder. Et annet eksempel er erstatningsplikten, se postloven §§ 28 og 29.

Hva er en postsending?

Med postsending menes «brevpost inntil 2 kg, aviser og blad i abonnement inntil 2 kg og lettgods inntil 20 kg som er påført mottakerens navn og adresse eller annen entydig identifikasjon, herunder som er adressert i henhold til liste».

Dette omfatter alle adresserte brev, aviser og blader i abonnement og lettgods. Definisjonen av postsending er ikke begrenset til leveringspliktige tjenester i henhold til postloven kapittel 2, men vil omfatte alle postsendinger. 

Både postsendinger som formidles i hele landet og i geografisk avgrensede områder, for eksempel lokalt i en bestemt region, er omfattet.

Lettgods inntil 20 kg inkluderer blant annet pakker, også pakker til eller fra bedrifter. Dette betyr at virksomheter som leverer «C2X-tjenester» altså formidling av postsendinger fra «Consumer to Consumer», eller «Consumer to Business» og «B2X-tjenester» altså formidling av postsendinger fra «Business to Consumer», eller «Business to Business», er tilbydere etter postloven, forutsatt at de andre vilkårene i tilbyderbegrepet også er oppfylt. 

Det vil si, formidler selskapet for eksempel pakker fra 0-20 kg, så reguleres virksomheten av postloven. 

For nærmere informasjon om hvem som anses som tilbyder av posttjenester, herunder informasjon om formidlingskjeden fra innsamling til utlevering, se Samferdselsdepartementets presisering i høring – endringer i lov av 4. september 2015 nr. 91 om posttjenester (postloven) og Klagesak vedtak om rapportering – tilbyderbegrepet i postregelverket.

Hva defineres ikke som en postsending?

Formidling av uadresserte postsendinger omfattes ikke av loven. Uadresserte postsendinger vil typisk være reklame. 

Egne sendinger faller også utenfor postloven, se § 2. Dersom den som står for, produserer og/eller selger en vare har egne biler eller sykler som varen formidles med, anses dette som levering av «egne sendinger». Dersom selskapet bruker andre til å formidle sendingen, kan tilbudet inngå i lovens virkeområde. Som nevnt må det tas en konkret vurdering av virksomheten i det enkelte tilfellet. 

Bud- og kurértjenester av postsendinger faller bare innenfor lovens definisjon av posttjenester forutsatt at de øvrige vilkårene er oppfylt.

Både tilbyder og underleverandør?

Tilbyder av posttjeneste kan formidle sendinger/tjenester som både faller innenfor og utenfor postlovens virkeområde. En aktør kan også være både en tilbyder og underleverandør. Det kommer an på hvem som har avtale med avsender og tilbyr formidlingskjeden.

Et selskap kan også ha virksomhet som både reguleres av postloven og vegfraktloven. Postloven gjelder for sendinger fra 0-20 kg, mens vegfraktloven regulerer alt over 20 kg. 

En aktør skal registrere seg hos Nkom for den delen av virksomheten som faller inn under postlovens virkeområde.

Vi gjør oppmerksom på at Samferdselsdepartementet har foreslått å endre vektgrensen i postloven til 31,5 kg, jf. overnevnte høring. 

Behov for ytterligere veiledning?

For ytterligere informasjon se Veileder for tilbydere av posttjenester.

Nkom understreker at pliktene som presenteres i veilederen ikke er ment å være fullstendig eller uttømmende. Tilbyder er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med regelverket, og for å sikre seg oppdatert kunnskap om gjeldende regelverk. Det kan også eksistere andre plikter etter andre regelverk som ikke behandles i veilederen.

Har du ytterligere spørsmål, send e-post til firmapost@nkom.no.