Registreringsplikt for tilbydere av posttjenester

I henhold til postloven § 20 plikter tilbyderen å registrere seg hos myndigheten, det vil si Nkom, senest samtidig med at en posttjeneste tilbys i markedet.

Formålet med registreringen er å gi Nkom en oversikt over postmarkedet, og danner utgangspunkt for å innhente informasjon fra markedsaktørene.

Postforskriften § 1 utdyper hvilke opplysninger som skal sendes til Nkom ved registrering.

Etter postloven må tilbyder registrere seg hos myndigheten senest samtidig med at tjenesten tilbys. Det er ikke nødvendig å avvente tilbakemelding fra Nkom før en starter opp virksomheten.

Registreringen er ikke en kvalitetssikring av virksomheten hos den enkelte tilbyder, og den er heller ikke å anse som en tillatelse/lisens.

Hvem skal registrere seg hos Nkom?

Det er kun selskaper som tilbyr posttjenester slik dette er beskrevet i postloven § 4 nr. 7, jf. nr. 1 og 3, som skal registrere seg hos Nkom.

I loven er posttjeneste definert som «tilbud til allmennheten om regelmessig innsamling, sortering, transport og utdeling av postsending mot vederlag».

Med postsending menes «brevpost inntil 2 kg, aviser og blad i abonnement inntil 2 kg og lettgods inntil 31,5 kg som er påført mottakerens navn og adresse eller annen entydig identifikasjon, herunder som er adressert i henhold til liste».

Tilbyderen trenger ikke selv å utføre hele formidlingskjeden fra innsamling til utdeling, men kan sette ut deler til andre (underleverandører).

En underleverandør som kun utfører deler av formidlingen på vegne av posttilbyder, anses ikke som en selvstendig tilbyder etter postloven.

For nærmere informasjon om hvem som omfattes av registreringsplikten, se "Hvem er tilbyder av posttjeneste".

For nærmere informasjon om rettigheter og plikter som tilbyder av posttjenester, se "Veileder for tilbydere av posttjenester".

Hvordan registrerer du deg hos Nkom?

Registreringen hos Nkom skjer ved å fylle ut registreringsskjemaet.

Hvilke opplysninger som skal meldes inn fremgår av postforskriften § 1 og Nkom sitt registreringsskjema for tilbyder av posttjeneste. 

Registreringsskjema skal sendes til Nkom på firmapost@nkom.no.

Manglende registrering – sanksjoner

Dersom en posttilbyder med hensikt unnlater å registrere seg, for derved å unndra seg kontroll, må dette betraktes som et brudd på registreringsplikten og formålet med postreguleringen. Ved
manglende eller unnlatt registrering kan Nkom ta i bruk sanksjonsmidlene i postloven.