Nkom fører tilsyn med Posten

Nkom fører tilsyn med at leveringspliktig tilbydar ikkje skaper konkurransehinder for andre tilbydarar i marknaden, og at leveringspliktig tilbydar oppfyller krav fastsette i lov, forskrift og konsesjon.

Postens konsesjon

Samferdselsdepartementet har fastsett ein mellombels konsesjon for frå 1. juli 2020, med heimel i postlova § 57.

Pliktene i mellombels konsesjon gjeld i ein overgangsperiode, inntil dei blir avløyste av avtalar eller vedtak om leveringspliktige posttenester i samsvar med postlova § 6.

Mellombels konsesjon til Posten Bring AS kan du lese her.

Postens årsrapport

Posten er pålagd å utarbeide ein årleg rapport til Nkom over om verksemda oppfyller vilkåra i lov og konsesjon, sjå postlova § 21 andre ledd, jf. postforskrifta § 26.

Posten skal rapportere til Nkom innan utgangen av første kvartal det påfølgjande året, og Nkom vurderer om krava i lov og konsesjon er oppfylt.

Postens produktrekneskap

Posten er etter postlova § 11 pålagd å utarbeide ein årleg produktrekneskap til Nkom. Denne skal vise oversikt over inntekter, kostnader, kapital og resultat knytt til produkt og tenester og skal utarbeidast på konsernbasis. 

Formålet med produktrekneskapen er å gje grunnlag for å vurdere om prisane for leveringspliktige tenester er kostnadsbaserte, og om det skjer ulovleg kryssubsidiering mellom leveringspliktige tenester og anna verksemd.

Produktrekneskapen skal følgje kalenderåret og sendast Nkom innan tre månader etter at finansrekneskapen er lagd fram.