De 4-sifrede numrene som starter med 18, er satt av til nummeropplysningstjenester. Les mer om disse numrene her.

Utleveringsplikten til nummeropplysningstjenester

Enhver tilbyder av offentlig telefontjeneste (tilbyder) som tildeler nummer til sluttbruker, plikter å gjøre nummeropplysningsinformasjon tilgjengelig for nummeropplysningsaktører i henhold til ekomforskriften § 6-3

For privatpersoner skal fødselsdato utleveres, mens personnummer (siste fem siffer i fødselsnummeret) skal ikke utleveres til tilbydere av nummeropplysningstjenester. For bedrifter og organisasjoner skal organisasjonsnummer utleveres.

Tilbyderne skal ikke overføre nummeropplysningsinformasjon om sluttbrukere som har hemmelig nummer eller har reservert seg mot utlevering til allmennheten. 

Det er tilbydernes selvstendige ansvar å påse at informasjon kun utleveres til tilbydere av opplysningstjeneste når informasjonen skal nyttes i nummeropplysningsvirksomhet, jf. ekomforskriften §§ 6-2 og 6-3. 

Nkom og KDD har gitt flere uttalelser som presiserer ekomforskriften §§ 6-2 og 6-3:

Eldre korrespondanse/uttalelser:

Hvilket format skal benyttes ved overføringen?

Ekomforskriften § 6-3 annet ledd angir hvilke opplysninger tilbyder av offentlig telefontjeneste plikter å overføre.

Tilbyder må sørge for at utleveringen er i tråd med kravene i ekomforskriften §§ 6-2 og 6-3. Vi viser her til Nkoms brev av 10. februar 2020. Det er viktig at nummeropplysningsinformasjon, herunder meldinger om sletting, overføres strukturert og konsistent, og at det gis rimelig varsel før eventuelle nødvendige justeringer i formatet.

Hvilke kostnader kan tilbyder kreve dekket?

Tilbyder og nummeropplysningsaktør skal dekke egne kostnader ved tilrettelegging for overføring av opplysninger. Tilbyder kan ikke kreve dekket kostnader ved tilrettelegging, bare kostnadene ved selve overføringen.

Nkom har presisert hva som menes med kostnader ved tilrettelegging og «selve overføringen» i brev av 23. september 2010 til Eniro Norge AS

Standardavtale

Det har i 2022 blitt utarbeidet en ny standardavtale for nummeropplysningsbransjen for utlevering av nummeropplysningsinformasjon. Standardavtalen er et avtaleverk som utfyller og presiserer avtalepartenes plikter og rettigheter som følger av bestemmelsen i ekomforskriften § 6-3 om utlevering av nummeropplysningsinformasjon. 

Arbeidet med ny avtale ble påbegynt under møte nr. 99 i Arbeidsgruppe Nummer i juni 2021. Nkom inviterte i august 2022 til et felles dialogmøte med bransjen for avklaringer rundt plikter og regelverk. Det ble i dialogmøtet satt ned en arbeidsgruppe med deltakere fra Telenor, Telia, Ice, Data Factory, Easy Connect, Opplysningen 1881, Dun and Bradstreet og Nkom. Arbeidsgruppen har utarbeidet en avtaletekst og en sjekkliste som benyttes for dokumentasjon av nummeropplysningsaktørens virksomhet.   

Nkom publiserer den oppdaterte standardavtalen på sine nettsider slik at aktører i bransjen og andre interessenter lett kan få tilgang til den.

Frivillig registreringsordning avviklet

Nkom administrerte tidligere en frivillig registreringsordning for nummeropplysningsaktører. Nkom avviklet denne registreringsordningen i 2020. Bakgrunnen for avviklingen er at Nkom ikke foretar en godkjenning eller kvalitetssikring av aktørene. Det er tilbydernes selvstendige ansvar å påse at informasjon utleveres i henhold til ekomregelverket, jf. ekomforskriften §§ 6-2 og 6-3.