Bakgrunn

Nkom gjennomførte i 2022 en utredning hvor vi vurderte hvilke frekvensbånd som ville være aktuelle for tildeling de nærmeste årene. Etter grundige vurderinger som blant annet baserte seg på innspill fra en rekke markedsaktører, konkluderte Nkom 2. september 2022 med at frekvensbåndene 1500 MHz (1427-1517 MHz) og 26 GHz-båndet (24250-27500 MHz) skulle tildeles først. Nkom mener at tildelingen av disse frekvensbåndene vil styrke innføringen av 5G og bidra til økt kapasitet i mobilnettene og videre utbygging av faste trådløse bredbåndsforbindelser i spredtbygde strøk.

Høring av innledende vurderinger

Vi presenterer nå våre innledende vurderinger av frekvensbåndene 1500 MHz og 26 GHz, og ønsker ytterlige innspill fra bransjen. De vurderingene som presenteres vil utgjøre grunnlaget for det videre arbeidet med utformingen av det overordnede rammeverket for tildelingene, og Nkom ønsker å gi markedsaktører muligheten til å komme med innspill tidlig i tildelingsprosessen. Nkom planlegger å legge frem det overordnede rammeverket for høring i løpet av 3. kvartal 2023.

Høringsfrist

Mer informasjon om høringen og høringsnotatet finnes her. Frist for å komme med høringsinnspill er 12. mai 2023.

Innspill kan merkes med “Innspill til tildeling av 1500 MHz- og 26 GHz-båndene” og sendes til firmapost@nkom.no med kopi til avi@nkom.no.

Vi gjør oppmerksom på at alle høringsinnspill vil bli publisert på våre nettsider, og ber om at innsender markerer tydelig ev. informasjon som skal unntas offentligheten og redegjør for bakgrunnen for at informasjonen skal unntas offentligheten.

Relaterte nyheter