Størst investering i utbygging av fiber

De store investeringene i fjor er hovedsakelig fordelt på fastnett og mobilnett. Store deler av investeringene i fastnett er knyttet til utbygging av fiber. For mobilnett er det investeringene i 4G som er sentrale. Fra og med 2019 er også investeringer i 5G inkludert. 

Det ble investert 8,2 milliarder kroner relatert til fastnett i 2019. Dette utgjør 67 prosent av samlede investeringer dette året, og er 2,5 milliarder kroner høyere enn i 2018. 76 prosent av investeringene i fastnett i fjor kan knyttes til fibernett, hovedsakelig i aksessleddet mot sluttkunder.

Det ble investert 1,8 milliarder kroner relatert til mobilnett, som er noe mindre enn i 2018. 71 prosent av investeringene i mobilnett i 2019 kan knyttes til 4G og oppstart av 5G.

Ekomstatistikken for 2019

10 milliarder til 4G-utbygging

Utbygging av 4G i Norge startet i mindre skala i 2009. Nkom har innhentet tall for investeringer i mobilnett fra og med 2012. I perioden fra 2012 til og med 2019 er det investert mer enn 19 milliarder kroner i mobilnett i Norge. 10 milliarder av dette er knyttet til 4G.

Tallene omfatter materielle investeringer

Tallene for investeringer er de kostnadene som alle tilbyderne har aktivert i forbindelse med utbygging av ekomnett. Tallene omfatter materielle investeringer. Investeringer i immaterielle eiendeler kommer i tillegg. Tallene omfatter ikke de bevilgninger som lokale og sentrale myndigheter bidrar med ved utbygging av ekomnett. 

Relaterte nyheter

Pressemelding fra Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD)