Innspill til utbyggingsrabatt og industriens vilkår

– Her er det blant annet kommet flere synspunkter på hvordan utbyggingsrabatten skal avstemmes mot de statlige bredbåndsmidlene. Det er en viktig og vanskelig sak vi må se grundig på, sier direktør Espen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

 – Vi ønsker at alle, både fiberutbyggere, mobilaktører, kommuner og fylkeskommuner skal trekke i samme retning mot målet om bredbånd til alle. Distriktene skal få mest mulig for pengene. Vi vil fremover også ha fokus på involvering og dialog om utbyggingen, sier direktøren i Nkom.

– Nkom har også fått mange viktige tilbakemeldinger på forslagene til vilkår for industrien, og prosessen for å sikre en rask og effektiv tilgang. Vår anbefalte løsning er godt mottatt, hvor vi ønsker å legge til rette for innovative initiativ. Flere har samtidig oppfordret til at mange flere enn industrien skal gis tilgang til private 5G-nett og frekvenser, og til lave priser, forteller Espen om tilbakemeldingene i høringssvarene.

– Nkom vil foreta en overordnet vurdering av hva vi totalt sett mener vil være mest hensiktsmessige løsninger, sier Espen, som i samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet planlegger å legge fram endelige konklusjoner før sommeren.

Bredde og engasjement fra høringsinstanser

Etter høringsfristen 9. april har Nkom mottatt høringsinnspill til auksjonsregler og reguleringer rundt 5G-auksjonen fra industri, mobiloperatører, bredbåndsaktører, fylkeskommuner/kommuner, forskningsinstitutt, media og Forsvaret. Totalt 23 ulike høringsinnspill, hvorav Industriens 5G-forum representerer 16 aktører med ett samlet innspill.

– Vi er godt fornøyd med bredden i innspillene og engasjementet. Bransjen viser naturlig nok stor interesse, men det er også svært verdifullt at interesseorganisasjoner, foreninger og offentlige aktører er med og bidrar og deler sine synspunkter, sier Espen. – Dette er jo tross alt auksjon av viktige frekvensressurser som skal sette Norge enda bedre i stand til å nå mål om økt digitalisering og rask nettilgang for alle.

Planen er å auksjonere en samlet båndbredde på 590 MHz av 2,6 GHz- og 3,6 GHz-båndene i september.

Få merknader til auksjonsreglene

Det er kommet få høringsinnspill til Nkoms forslag til regler som gjelder selve gjennomføringen av auksjonen. –  I prosessen med utformingen av auksjonsreglene har Nkom hatt som mål at auksjonsreglene skal være så enkle som mulig å forstå og forholde seg til. Vi ønsker å legge til rette for at også aktører som vanligvis ikke legger inn bud i frekvensauksjoner enkelt skal kunne delta, sier Espen, som mener dette tyder på at Nkom her har truffet greit.

Overordnede rammer fastlagt

De overordnede rammene for tildelingen har tidligere vært på høring og er endelig fastsatt av regjeringen. Det gjelder blant annet hvilke frekvensbånd som skal tildeles, frekvenstak og minstepriser.

Oversikt høringssvar

Vi har mottatt 24 høringssvar. Ett høringsinnspill er gradert begrenset og vil ikke bli publisert.