Priser

Det er teleselskapet ditt som setter prisen du betaler for abonnementet. Prisoversikter for ulike abonnement finner du på hjemmesiden til teletilbyderen din. Du kan også bruke Nkom-godkjente prissammenligningstjenester for å finne best pris og egnet abonnement for deg.

Vi regulerer i liten grad sluttbrukerprisene, med unntak av priser for spesialnummer og internasjonal gjesting. Internasjonale samtaler utenom EU/EØS er ikke regulert. 

Spesialnummer i 800-serien er gratis å ringe til. Her er det mottaker av samtalen som betaler samtalekostnaden.

De internasjonale "grønne" numrene som begynner med +800 er ikke alltid gratis å ringe til. For informasjon om priser til disse numrene må du ta kontakt med din teletilbyder.

Internasjonal gjesting

Internasjonal gjesting (roaming) skjer når du som mobilkunde reiser utenlands, og bruker mobilnettet til en mobiloperatør i landet du besøker. Hovedregelen for internasjonal gjesting er at bruk av mobiltelefon, både samtaler, SMS og datatrafikk, ikke skal koste mer på reise innenfor EØS enn hjemme (Roam Like at Home).

Her finner du mer om internasjonal gjesting.

Samtaler fra Norge til utlandet

Dersom du ringer eller sender SMS fra Norge og til et land innenfor EØS, setter regelverket maksimalpriser for hva teletilbyderen kan fakturere deg.

Her finner du mer om hvordan disse maksimalprisene settes.

Faktura fra teletilbyder

Her finner du informasjon om aktuelle spørsmål knyttet til faktura fra teletilbyder.

Telefonregningen min er feil, hva kan jeg gjøre?

Fakturaspørsmål avhenger først og fremst av avtalen mellom deg og din teletilbyder. Nkom kan som en generell regel ikke gripe inn i fakturasaker.

Dersom du ønsker å klage på telefonregningen din, bør du først sende en skriftlig klage til teletilbyderen din. Du kan bruke Forbrukerrådets klageveileder for hjelp til å utforme klagen. 

Dersom din teletilbyder ikke gir deg medhold i klagen, kan du klage saken inn for Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon.

Spesifisert faktura

Du kan bestille tjenesten spesifisert faktura fra teletilbyderen din for å kontrollere fakturaen opp mot faktisk bruk. Teletilbyder kan ta kostnadsorientert pris for denne tjenesten. Se mer informasjon i ekomforskriften § 1-9

Faktura for noen typer telefonsamtaler med kontantkort

Leverandører av enkelte innholdstjenester registrerer nummeret som benytter seg av tjenesten og sender regning til brukeren i etterkant. I slike tilfeller vil du som bruker av tjenesten faktureres separat, selv om du har benyttet kontantkort ved telefonsamtalen.

Forbrukertilsynet har uttalt at det er tillatt for innholdsleverandører å fakturere på denne måten, så lenge det oppgis hvor mye tjenesten koster. 

Lenger nede på siden kan du lese mer om Innholdstjenester/fellesfakturerte tjenester og selskapet Strex. På strex.no kan du få oversikt over beløp du har blitt belastet av ulike innholdsleverandører. 

Dersom det er en mindreårig som har benyttet seg av en innholdstjeneste, kan det være at du slipper å betale regningen fra innholdsleverandøren. Kontakt Forbrukerrådet for mer veiledning. 

Betalingsfrist for faktura

Det er ingen regler i ekomregelverket om betalingsfrister for telefonregninger. Det er Forbrukerrådet som kan hjelpe deg med slike spørsmål.

Forbrukerrådet anbefaler at første betalingsfrist skal være så lang at kunden har en rimelig anledning til å betale regningen, men det finnes ingen lovregler for betalingsfrister. 

Lagring av mine trafikkdata

Trafikkdata skal som utgangspunkt slettes eller anonymiseres så snart dataene ikke lenger er nødvendig for utregning av faktura. Dette følger av ekomloven § 2-7.

Datatilsynet har satt frist for sletting av trafikkdata til tre måneder. Kontakt Datatilsynet for mer informasjon.

Innholdstjenester/fellesfakturerte tjenester

På telefonregningen faktureres også innholdstjenester som du har benyttet. Det er tjenester som eksempelvis nummeropplysning, spill, spåtjenester og avstemninger. Slike tjenester kalles fellesfakturerte tjenester.

Hva er fellesfakturerte tjenester?

En fellesfakturert tjeneste er en innholdstjeneste som teleselskapet ditt fakturerer over din telefonregning. 

Fellesfakturerte tjenester kan tilbys som:

  • taletjeneste via nummerseriene 820, 822 og 829
  • nummeropplysningstjenester på nummer i 1800-1899-serien
  • SMS-baserte innholdstjenester til 4- eller 5-sifrede nummer

Eksempler på innholdstjenester er nummeropplysning, spill, spåtjenester, og avstemninger.

Regler for fellesfakturerte tjenester

Som telefonabonnent er du juridisk ansvarlig for all bruk av din telefon, også for kjøp av fellesfakturerte tjenester. Dette gjelder selv om det er andre, for eksempel barn i husstanden, som har benyttet tjenester fra din telefon.

Innholdstjenester som faktureres på en egen regning fra andre enn ditt teleselskap, reguleres ikke av ekomloven.

Reglene for fellesfakturerte tjenester står i ekomforskriften kapittel 5a. Teleselskapene er ansvarlige overfor sine kunder for at kravene i regelverket oppfylles.

SMS-baserte tjenester

Nkom tildeler ikke kortnummer for SMS-baserte innholdstjenester. Numrene som blir brukt for slike tjenester, disponeres av mobiloperatørene i Norge i fellesskap. De koordinerer nummertildelingene slik at innholdsleverandørene får tildelt samme SMS-nummer i alle nett. På den måten kan innholdsleverandørene tilby samme tjeneste til alle sluttbrukere via samme nummer.

Mange SMS-baserte innholdstjenester benytter 4- og 5-sifrede kortnummer. Eksempler på slike tjenester er avstemninger, konkurranser og forespørsler om informasjon. 

Om innholdstjenester på Strex 

Mobiloperatørene Ice, Telenor og Telia har organisert sin håndtering av SMS-baserte innholdstjenester i selskapet Strex AS. Du finner informasjon om blant annet mobile innholdstjenester og fakturering på Strex sine hjemmesider.