Forslag til endringer i forskrift 21. oktober 2013 nr. 1241 om prioritet i mobilnett

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har sendt forslag til endringer i forskrift om prioritet i mobilnett på høring.

Prioritet i krise- og beredskapssituasjoner

Formålet med forskriften er å gi brukere med ansvar for særlig samfunnsviktige oppgaver bedre framkommelighet i mobilnettene i krise- eller beredskapssituasjoner. Tilbyderne er pålagt å tilby det som kalles prioritetsabonnement. Virksomheter som ønsker å tegne prioritetsabonnement må være godkjent for det av Nkom.

Relevant for nye generasjoner mobilnett

Endringen skal gjøre forskriften relevant for nye generasjoner mobilnett. Forskrift om prioritet i mobilnett fra 2013 ble i noen grad tilpasset egenskapene i 2G/3G-nettene. Dette ble vurdert som den beste løsningen på det tidspunktet. Endringer i nett og tjenester har gjort det nødvendig med tilpasninger i forskriften for at den fortsatt skal oppfylle sitt formål.

Nkom har hatt god dialog med mobiloperatørene om alternativene for videreføring.

-Den viktigste er at ordningen sikrer en god fremkommelighet for prioritetsabonnenter også når det er lokalt høy belastning i nettene. Dernest at ordningen i minst mulig grad påvirker uprioriterte abonnenters opplevde tjenestekvalitet, sier seniorrådgiver Hege Haneborg Rønholt.

Siden ordningen skal virke på tvers av flere tilbyderes nett, har vi lagt vekt på å unngå unødvendig kompleksitet. I avveiningene omkring dataprioritet og nettnøytralitet, har vi valgt en løsning som i svært liten grad påvirker uprioritert trafikk.

De viktigste egenskapene for prioritetsabonnement er:

  • Tilgangsprioritet når det er lokal overbelastning i nettene
  • Nasjonal gjesting

De nye kravene vil gjelde uavhengig av teknologigenerasjon, fra og med 2G.

Forvaltningen av ordningen videreføres. De viktigste elementene er:

  • Prioritetsabonnement kan tegnes av godkjente virksomheter
  • Nkom godkjenner virksomheter etter søknad
  • Tilbyderne tilbyr prioritetsabonnement til de som er godkjent.

Eventuelle innspill til høringen sendes til Nkom på firmapost@nkom.no innen 1. oktober 2022.

Høringsnotat og forslag til endringer i forskrift 21. oktober 2013 nr. 1241 om prioritet i mobilnett kan leses i sin helhet under Rapporter og dokumenter.

Høringsinnspill