ESA og EU-kommisjonens anbefalinger

ESA har laget en anbefaling som angir hvilke ekommarkeder som er aktuelle for regulering. ESAs anbefaling er identisk med tilsvarende anbefaling fra EU-kommisjonen av 9. oktober 2014. Kommisjonen har i tillegg laget en «Explanatory Note» som gir en nærmere beskrivelse av markedene som er definert i anbefalingen. ESA legger også denne til grunn for sin anbefaling.

Anbefalingene fra ESA og Kommisjonen oppdateres etter hvert som markedsforholdene endrer seg i medlemslandene. ESAs gjeldende anbefaling om relevante markeder er datert 11. mai 2016 og erstatter den forrige anbefalingen fra 5. november 2008. Den oppdaterte anbefalingen definerer fem markeder hvor behovet for regulering skal vurderes.

Kommisjonen publiserte en oppdatert anbefaling om relevante markeder 18. desember 2020, med tilhørende «Explanatory Note». Anbefalingen gjelder foreløpig ikke for EØS-landene. Tabellen nedenfor vil bli oppdatert når anbefalingen om relevante markeder blir gjeldende for Norge.

Nkoms vurderinger

Nkom skal legge ESAs anbefaling av relevante markeder til grunn så langt det er mulig. Nkom vurderer markedene utfra nasjonale forhold og kan definere avvikende eller nye produktmarkeder dersom dette er nødvendig. Nkom kan også konkludere med at konkurransen i et marked fungerer tilfredsstillende og at det dermed ikke er behov for å regulere dette markedet.

Hvilke markeder er regulert?

Tabellen under viser markedene som er definert i ESAs gjeldende anbefaling om relevante markeder. Nkom regulerer alle markedene som er identifisert i anbefalingen, med unntak av marked 4, der Nkom har konkludert med at konkurransen fungerer tilfredsstillende slik at det ikke er behov for særskilt markedsregulering.

I tillegg har Nkom definert et grossistmarked for tilgang og originering i mobilnett som også reguleres. Dette er betegnet som marked 15.

Nummeret på hvert marked i tabellen samsvarer med ESAs anbefaling om relevante markeder, med unntak av marked 15 som følger av ESAs første anbefaling fra 2004. Beskrivelsen angir hvordan Nkom har definert markedene på bakgrunn av norske markedsforhold.

Navn 

Beskrivelse

Marked nummer

Grossistmarkeder for terminering av offentlig telefontjeneste i fastnett
 

Markedet består av innkommende taletrafikk til fasttelefon. Hver enkelt tilbyders nett utgjør et eget marked.

1

Grossistmarkeder for terminering av tale i individuelle mobilkommunikasjonsnett
 

Markedet består av innkommende taletrafikk til mobiltelefon. Hver enkelt tilbyders nett utgjør et eget marked.

2

Grossistmarked for lokal tilgang til faste aksessnett
 

Markedet består av grossistprodukter som tilbydere i sluttbrukermarkedet bruker for å kunne tilby fast bredbånd. Grossistproduktene kjennetegnes ved at tilknytningspunktet er nært sluttbruker.

3a

Grossistmarked for sentral tilgang til faste aksessnett
 

Markedet består av grossistprodukter som tilbydere i sluttbrukermarkedet bruker å kunne tilby fast bredbånd for massemarkedsbehov. Grossistproduktene kjennetegnes ved at tilgangen skjer på regionalt eller nasjonalt nivå. 

3b

Grossistmarked for høykvalitetstilgang til faste aksessnett
 

Markedet består av grossistprodukter som tilbydere i sluttbrukermarkedet bruker for å kunne tilby løsninger av høy kvalitet til bedrifter som etterspør slike løsninger. Grossistproduktene kan være leide linjer med forskjellige grensesnitt, og andre produkter som har høyere kvalitet og funksjonalitet.

4

Grossistmarked for tilgang til og samtaleoriginering i offentlig mobilkommunikasjonsnett

Markedet består av tilgang til og utgående trafikk fra 2G, 3G og 4G mobilnett. Både taletrafikk, SMS og datatrafikk (mobilt bredbånd) inngår i markedet.

15