Gå direkte til: Bredbåndsdekning | MobildekningNedlasting av tallgrunnlag og fulle datasett | Statiske rapporter og analyser

Nkom samler flere ganger i året inn data fra de ulike tilbyderne av elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge. Dataene bearbeides og publiseres som helårs- og halvårsstatistikk, og beskriver viktige utviklingstrekk i ekomsektoren og bruken av tjenestene den leverer. I tillegg inngår dataene i en rekke av vedtakene eller analysene Nkom gjør for å kunne løse samfunnsoppdraget vårt.

Nkom støtter opp under ideen om deling og gjenbruk av data fra det offentlige. Nkom deler derfor en god del av innsamlede data elektronisk, både som rådata eller i bearbeidet form. Vi jobber også kontinuerlig med å forbedre og forenkle innrapporteringsløsningene. Dette bidrar til å redusere totalbelastningen for dem som plikter å rapportere inn til det offentlige ved at flere offentlige instanser ikke etterspør den samme informasjonen i flere omganger. Vi ser også at informasjonen vi har er av interesse for andre deler av samfunnet, finansanalytikere, næringsliv, akademia, det politiske Norge mv. Nkom deler også informasjon med andre offentlige instanser der dette er relevant og kan være med på å styrke deres beslutningsgrunnlag.