Vennligst vær oppmerksom på at vi for tiden er i prosessen med å migrere innhold fra offisiell statistikk på vår gamle statistikkportal til denne oppdaterte plattformen. Alle historiske publikasjoner er fortsatt tilgjengelige i det gamle systemet, men vi forventer å ha alt innhold overført innen utgangen av oktober 2023.

Om offisiell statistikk

Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) ble vedtatt 21. juni 2019. §4 i loven bestemmer at Kongen i statsråd skal vedta et flerårig program for offisiell statistikk. Programmet skal angi hvilke statistikkområder som skal dekkes og hvilke offentlige myndigheter som er ansvarlige for statistikkene. Det nasjonale statistikkprogrammet for 2021-2023 ble vedtatt 18. desember 2020. Offisiell statistikk er per definisjon de statistikkene som omfattes av dette statistikkprogrammet.

Etter det nasjonale statistikkprogrammet er Nkom ansvarlig produsent av offisiell statistikk om «telefoni, bredbånd og TV-abonnement». Offisiell statistikk skal være relevant for allmennheten. I tillegg skal den understøtte analyse, forskning, beslutningstaking og generell samfunnsdebatt. Offisiell statistikk som Nkom er ansvarlig for, er vist i tabellen.

Offisiell statistikk
StatistikkVariablePeriodeRegularitet
Bredbånd - nasjonalt (1)Abonnement
Datatrafikk mobil
HelårÅrlig
Bredbånd - nasjonalt (2)Abonnement
Datatrafikk mobil
bredbåndsdekning
Første halvårÅrlig
Bredbånd - regionaltAbonnement
bredbåndsdekning
Første halvårÅrlig
TelefoniAbonnement
Trafikk telefoni
HelårÅrlig
TV-abonnementAbonnementHelårÅrlig

Virksomheten i Nkom er regulert av Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven). Tilbydere av elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester har registreringsplikt. Loven gir Nkom hjemmel til å innhente data fra tilbyderne, jf. ekomloven §10-3. Data som innhentes blir bearbeidet og blant annet publisert som statistikk under betegnelsen «Ekomstatistikken» på nettside med dette navnet. Ekomstatistikken er særlig rettet inn mot Nkoms behov for blant annet å vurdere konkurransen mellom tilbyderne, men også ekom-bransjens behov for kunnskap om utviklingen innen elektroniske kommunikasjonstjenester. Den delen av ekomstatistikken som har allmenn interesse, er offisiell statistikk.

Det er Statistisk sentralbyrå som samordner arbeidet med offisiell statistikk i Norge. Statistisk sentralbyrå skal utarbeide en årlig offentlig rapport om kvaliteten på offisiell statistikk. Statistikkloven og «Retningslinjer for europeisk statistikk» utgjør rammeverket for offisiell statistikk. Statistikken skal være relevant og pålitelig, og den skal utarbeides og formidles på en uavhengig og upartisk måte.

Statistikkalender

Statistikken blir publisert på tidspunkter som angitt i tabellen nedenfor. Foreløpige tidspunkter vil bli endret til endelig status i god tid før publisering.

Statistikkalender
DatoStatistikkStatus
26.10.2023Bredbånd nasjonalt halvår 2023 - abonnement og dekningForeløpig
26.10.2023Bredbånd regionalt halvår 2023 - abonnement og dekningForeløpig
23.05.2024Bredbånd nasjonalt helår 2023 - abonnementForeløpig
23.05.2024Telefoni helår 2023Foreløpig
23.05.2024TV-abonnement helår 2023Foreløpig

Bredbånd nasjonalt

Statistikken omfatter utviklingen i antall abonnement / aksesser for fast og mobilt bredbånd ved utgangen av første halvår. For fast bredbånd er antall abonnement / aksesser fordelt på teknologier. Fast bredbånd er enten kabelbasert bredbånd eller stasjonært bredbånd basert på radiokommunikasjon til en basestasjon. Abonnement for fast bredbånd er fordelt på hastighetskategorier. Mobilt bredbånd er antall abonnement for datakommunikasjon over mobilnett. Dette omfatter både abonnement med kun datafunksjonalitet og abonnement som er kombinert med telefoni. For mobilt bredbånd omfatter statistikken også utviklingen i datatrafikk. Abonnement og datatrafikk er fordelt på privat og bedrift.

Statistikken omfatter også utviklingen i bredbåndsdekningen. Husstander og virksomheter kan ha tilgang til bredbånd med ulike teknologier og hastigheter. Statistikken viser derfor de muligheter som er tilgjengelige. Statistikken viser tilgangen til bredbånd ved utgangen av første halvår hvert år, og tilgangen måles i prosent av husstander og virksomheter.

Bredbånd regionalt

Denne oversikten viser deknings- og abonnementsfordeling for fast bredbånd i Norge, fordelt på fylker. Tallene er innhentet fra alle tilbydere av fast bredbånd i Norge og gjelder per utgangen av første halvår 2022. Data er spesifisert for teknologier og hastigheter og omfatter husstander og virksomheter. Bredbåndsdekningen viser hvor stor andel av husstander og virksomheter som har tilgang til bredbånd med spesifiserte egenskaper i form av hastighet og teknologi.

Telefoni

Statistikken omfatter utviklingen i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni ved utgangen av hvert år fra 2012 til 2021. Statistikken omfatter også utviklingen i taletrafikk for disse årene. Taletrafikk måles i antall minutter. Fasttelefoni omfatter telefoni basert på PSTN og ISDN samt telefoni basert på bredbånd. Abonnement og trafikk er fordelt på privat og bedrift.

TV-abonnement

Statistikken omfatter utviklingen i antall abonnement for TV ved utgangen av hvert år i perioden fra 2012 til 2021. Antall abonnement er fordelt på teknologi. Abonnementet inneholder formidling av tradisjonelle TV-kanaler, men kan også omfatte strømme-tjenester i tillegg. Abonnement som kun omfatter strømme-tjenester er ikke med i statistikken. Det er abonnement som tilbys åpent og på kommersiell basis som er med i statistikken.

Om statistikken

Du finner metodebeskrivelsen av offisiell statistikk på vår gamle statistikkportal. Vi forventer å ha alt innhold overført innen utgangen av oktober 2023.