Steg 1: Tilgang til infrastruktur

Det finnes ulike måter å etablere seg som tilbyder av mobiltelefoni. Det avhenger av   hvor omfattende investeringer du planlegger å foreta selv. En avtale om tilgang til ett av de eksisterende mobilnettene gir deg mulighet til etablering i markedet uten å eie all infrastruktur selv. Det kan i hovedsak skilles mellom tre ulike tilgangsformer: 

  1. Nasjonal gjesting: For aktører som har egne frekvensressurser og har bygd ut dekning i enkelte områder, men som har behov for å kjøpe tilgang til mobilnett i områder hvor de selv ikke har radiodekning. 
  2. MVNO-tilgang (virtuell nettverksoperatør): For aktører som har investert i eget kjernenett og kontrollerer samtrafikk med andre tilbydere av telefonitjenester, men disponerer ikke egne frekvensressurser og har ikke eget radionett. 
  3. Tjenesteleverandørtilgang: For aktører som ikke disponerer egen infrastruktur. 

De tre netteierne i Norge tilbyr ulike former for tilgang: 

Det finnes også tilretteleggere som tilbyr tilgang uten selv å disponere eget radionett

Nkom har utpekt Telenor som aktør med sterk markedsstilling og pålagt Telenor å etterkomme rimelige anmodninger om tilgang. Du finner mer informasjon om reguleringen her: Marked 15 Tilgang til mobilnett

Dersom du selv skal bygge ut eller drive infrastruktur for elektronisk kommunikasjon må du være autorisert for dette. 

Steg 2: Registrering hos Nkom

Når du etablerer deg som tilbyder av offentlige elektronisk kommunikasjonsnett eller offentlig telefontjenester, har du plikt til å registrere din virksomhet hos Nkom.

Du finner mer informasjon her om hvem som har registreringsplikt og skjema for registering her: Registreringsplikt for tilbydere

Steg 3: Tilgang ressurser

 Som ny aktør trenger du tilgang på ekomressurser som mobilnummer, nettverkskoder og tilbyderkoder. Disse gjør at dine kunder kan nå andre og at de selv kan nås. Mobilnummer er en begrenset ressurs, som forvaltes av Nkom. Det stilles krav til søkere av mobilnummer. Blant annet kan ikke mobilnummer tilbys for permanent bruk utenfor Norge. En ny aktør vil gjerne få mellom 10 000 og 30 000 mobilnummer som førstetildeling, men vil kunne søke fortløpende om nye ressurser ved dokumentert behov.  Informasjon om dette, herunder søknadsskjema og informasjon om rapporteringsplikt og gebyr finner du her.

Steg 4: Samsvar med regelverk

Som tilbyder har du, som andre aktører i markedet, en del plikter etter ekomregelverket. Ekomregelverket består blant annet av ekomloven, ekomforskriften og nummerforskriften

Som tilbyder av mobiltelefoni må du for eksempel oppfylle regler om nødanrop, hemmelig og reservert nummer, portering, entydig identifisering, spesifisert faktura, nummeropplysning,  internasjonal gjesting, internasjonal kommunikasjon, forbud mot winback, krav til entydig identifisering av sluttbrukere, priser for anrop til spesialnummer, rapportering av statistikk og ressursbruk, utleveringsplikt mot nummeropplysning og regler om sperring av nummer ved svindel eller misbruk.

Nkoms veileder

Nkom har utarbeidet en veileder for tilbydere som er nyttig og viktig å lese gjennom.

Plikt til å varsle Nkom ved hendelser

Som tilbyder har du plikt til å varsle Nkom snarest mulig ved hendelser som vesentlig kan eller har redusert tilgjengeligheten til ekomtjenester. Du har også andre plikter innen sikkerhet og beredskap.

Som teletilbyder må du også oppfylle regler på andre rettsområder, som regler om personvern, markedsføring, skatt og regnskap.

Steg 5: Prissammenlikning og markedsføring

Nkom har en egen godkjentordning for prissammenlikningstjenester. Her legger vi til rette for at utfordrere og andre på en enkel og kostnadsfri måte kan få vist frem og få sluttbrukernes oppmerksomhet rundt sine produkter. Ordningen sørger for at sluttbrukere får objektiv og pålitelig informasjon, slik at de kan ha full tillit til sammenlikningen og deretter ta velinformerte valg av abonnement. 
Det er per i dag tre tjenester som oppfyller Nkoms krav til tilgjengelighet, pålitelighet, transparens, fullstendighet og objektivitet: 

Ved å ta kontakt med disse aktørene kan du også få ekstra oppmerksomhet for dine produkter, som for eksempel bestillingsknapp direkte fra tjenesten mot betaling.

Markedsføringsloven stiller for øvrig krav til markedsføring. Forbrukertilsynet er rette instans for slike henvendelser.

Steg 6: Bransjesamarbeid

Når du har etablert deg, er det på tide å treffe andre aktører og delta i spennende bransjefora.
Nkom inviterer hvert halvår til møter i Arbeidsgruppe Nummer, som igjen kan ha undergrupper. Ellers inviterer Nkom en gang i året til Nkom Agenda. Det foregår jevnlig også andre arrangementer som Frekvensforum og Sikkerhetsdagen.

Følg med på Nkoms hjemmesider eller følg oss i sosiale medier for informasjon om arrangementer. 

Steg 7. Informasjon fra Nkom

Ved å abonnere på vårt nyhetsbrev vil du få informasjon om viktige høringer, nyhetsvarsel og arrangementer. 

Hjelp oss å bli bedre!

Er det aspekter ved Utfordrerhjelpen som du mener mangler, eller som burde vært bedre beskrevet, ta gjerne kontakt!

Send e-post til Utfordrerhjelpen ved firmapost@nkom.no merket “Utfordrerhjelpen”.