Steg 1: Infrastruktur for levering av bredbånd på fast sted

Kobbernettet, som var den dominerende plattformen for levering av bredbånd i mange år, er nå under utfasing. KabelTV-nett og fibernett er de dominerende teknologiene i dag. Trådløse bredbåndtjenester basert på mobilnettene er i sterk vekst og nye teknologier som lavbanesatellittsystemer ventes å bli mer aktuelle både hva gjelder pris, dekning og kvalitet. Det finnes lokale, regionale og nasjonale leverandører av bredbåndstjenester som velger å bygge ut komplette bredbåndsnett selv, mens andre aktører velger å inngå tilgangsavtale med infrastruktureiere.  Det er fire hovedkategorier av tilgang til aksessinfrastruktur for bredbånd:  

  1. Lokal tilgang: Tilgangsform for aktører som ønsker å ha stor fleksibilitet til å utvikle egne tjenester og å stå for en større del av tjenesteproduksjonen i eget nett. Slik tilgang tilbys både i kobber- og fibernett. (Marked 3a)
  2. Sentral tilgang: Tilgangsform for aktører som kjøper mer standardiserte produkter og som ønsker å kunne betjene kunder i større områder ved å koble seg til færre punkter. Slik tilgang tilbys i kobbernettet og i mobilnett for levering av fast trådløst bredbånd. (Marked 3b) 
  3. Høykvalitetstilgang til faste aksessnett: Dette er et marked for aksesser av særlig høy kvalitet, oftest til bedriftskunder med høye kvalitetskrav. (Marked 4) 
  4. Tilgang til rør, kanaler, stolper, master med mer: Etablering av føringsveier utgjør en svært stor andel av investeringene ved etablering av bredbåndsnett. Gjennom å benytte tilgang til eksisterende rør, kanaler og stolper kan derfor investeringsbehovet for etablering av bredbåndsnett reduseres vesentlig. Her finner du også nyttig informasjon i Ekomportalen.

Nkom har utpekt Telenor som aktør med sterk markedsstilling både i markedene for lokal og sentral tilgang og pålagt Telenor å etterkomme rimelige anmodninger om tilgang.  Nkom regulerer også prissettingen – dels direkte og dels ved å stille krav til forholdet mellom Telenors tilgangs- og sluttbrukerpriser. Du finner mer informasjon om reguleringen her: Marked 3a og 3b - Lokal og sentral tilgang til faste aksessnett. I marked 4 for høyhastighetstilgang har Nkom konkludert med at det ikke er behov for særskilt regulering: Marked 4 - høykvalitetstilgang til faste aksessnett.

Plikt til å gi tilgang til føringsveier for infrastruktur

I tilknytning til bredbåndsmarkedene hvor Telenor er regulert, har de også plikt til å imøtekomme rimelige anmodninger om tilgang til rør, stolper, kanaler med mer.  I 2020 kom det et nytt regelverk for å tilrettelegge for mest mulig effektiv utbygging av høyhastighetsnett.  Regelverket gir rettigheter og plikter til alle bredbåndsutbyggere, men også eiere av annen infrastruktur som kan brukes til etablering av høyhastighetsnett har plikter etter dette regelverket.  Du finner både en informasjonsfilm og annen informasjon om dette regelverket her: Tilrettelegging for utbygging av bredbånd.

Telenors grossistprodukter

Informasjon om de fleste grossistproduktene fra Telenor finner du her: Hjem - Wholesale -Telenor.  Telia har også kommersielle tilbud om grossisttilgang, se Telia Wholesale | Telia Bedrift. Selv om ikke fast trådløst bredbånd fremgår av oversikten, forhandler selskapet også om tilgang til dette produktet og har undertegnet flere avtaler.

Dersom du selv skal bygge ut eller drive infrastruktur for elektronisk kommunikasjon må du være autorisert.

Steg 2: Registrering hos Nkom

Når du etablerer deg som tilbyder av offentlige elektronisk kommunikasjonsnett eller offentlig telefontjeneste, har du plikt til å registrere din virksomhet hos Nkom. Du finner mer informasjon her om hvem som har registreringsplikt og skjema for registering her: Registreringsplikt for tilbydere

Steg 3: Tilgang nummerressurser for VoIP

Ønsker du å tilby VoIP til dine bredbåndskunder, vil du også ha behov for telefonnummer og tilbyderkode.  Informasjon om dette, herunder søknadsskjema og informasjon om rapporteringsplikt og gebyr finner du her

Steg 4: Samsvar med regelverk

Som tilbyder har du, som andre aktører i markedet, en del plikter etter ekomregelverket. Ekomregelverket består hovedsakelig av ekomloven, bredbåndsutbyggingsloven og ekomforskriften.

Dersom du tilbyr offentlig telefontjeneste, for eksempel i form av inn- og utgående VoIP/IP-telefoni, må du oppfylle regler om nødanrop, hemmelig og reservert nummer, portering, entydig identifisering, spesifisert faktura, nummeropplysning,  internasjonal gjesting, internasjonal kommunikasjon, forbud mot winback, krav til entydig identifisering av sluttbrukere, priser for anrop til spesialnummer, rapportering av statistikk og ressursbruk og regler om sperring av nummer ved svindel eller misbruk.

Nkoms veileder

Nkom har utarbeidet en veileder for tilbydere som vil er nyttig og viktig å lese gjennom.

I tillegg til lover og forskrifter nevnt ovenfor, stiller både regelverket om nettnøytralitet og annet regelverk for levering av bredbånd. 

Plikt til å varsle Nkom ved hendelser

Som tilbyder har du plikt til å varsle Nkom snarest mulig ved hendelser som vesentlig kan eller har redusert tilgjengeligheten til ekomtjenester. Du har også andre plikter innen sikkerhet og beredskap.

Som teletilbyder må du også oppfylle regler på andre rettsområder, som regler om personvern, markedsføring, skatt og regnskap.

Steg 5: Markedsføring

Regelverket om nettnøytralitet inneholder særskilte krav til kontrakter for levering av bredbåndstjenester i tillegg til de generelle kravene til markedsføring i markedsføringsloven med forskrifter.

Markedsføringsloven stiller for øvrig krav til markedsføring. Forbrukertilsynet er rette instans for slike henvendelser. 

Steg 6: Bransjesamarbeid

Når du har etablert deg, er det på tide å treffe andre aktører og delta i spennende bransjefora.

Nkom har et eget nettverk for bredbåndstilbydere, Bredbåndsforum.  Nkom inviterer også en gang i året til Nkom Agenda. Det foregår jevnlig også andre arrangementer som frekvensforum og sikkerhetsdagen.

Steg 7. Informasjon fra Nkom

Ved å abonnere på vårt nyhetsbrev vil du få informasjon om viktige høringer, nyhetsvarsel og arrangementer. 

Hjelp oss å bli bedre!

Er det aspekter ved Utfordrerhjelpen som du mener mangler, eller som burde vært bedre beskrevet, ta gjerne kontakt!

Send e-post til Utfordrerhjelpen ved firmapost@nkom.no merket “Utfordrerhjelpen”.