Året som har gått har vært et turbulent sikkerhetspolitisk år med en krevende økonomisk situasjon. Sikkerhetsbildet og økt fokus på samfunnets digitale sårbarhet gjør at myndighetsjobben endrer seg fortløpende – regionale analyser og risikovurderinger har i større grad enn tidligere hatt fokus i hele krisespennet. Vi har gjennomført og påbegynt et mer aktivt og synlig løp på øvelser i Nkom, og vi er i gang med å vurdere datasenternæringen i forhold til nye krav til sikring etter sikkerhetsloven.

Startskuddet for det store politiske arbeidet for regjeringens nye digitaliseringsstrategi har også gått. Til felles for det hele er Nkoms innsats for vår felles digitale grunnmur. 

Portrett av Pål Wien Espen, direktør i Nkom, i halvfigur
Pål Wien Espen, Direktør i Nkom
 

– Vi har mye å være stolte av i Nkom når vi ser tilbake på 2023! Vår jobb er å bidra til sikre, likeverdige og rimelige tjenester innenfor post og elektronisk kommunikasjon i hele landet. Aldri før har så mange hatt tilgang til raskt internett og vi har gjort vår digitale grunnmur mer robust i godt samarbeid med resten av sektoren, sier direktør i Nkom Pål Wien Espen. 

Dekningstallene for 2023 som viser at 96,6 prosent av husholdningene i Norge har tilgang på raskt internett med minimum 100 Mbit/s bredbåndshastighet. Størst har økningen vært på bygda med hele 10,7 prosentpoengs økning siste året.

– Jeg er glad for at vi nå er svært nær regjeringens mål. At alle i Norge har tilgang til raskt internett der de bor, er en forutsetning for å kunne ta i bruk digitale tjenester. Dersom ikke alle kan ta del i digitaliseringen av Norge kan det få store konsekvenser for samfunnet. Vi trenger digitaliseringen for å klare å løse flere av utfordringene fremover, forteller Espen.

Ny markedsregulering og antisvindelarbeid

I ny analyse av bredbåndsmarkedet har Nkom pekt på klare utfordringer med lav konkurranse og liten mulighet for at kundene selv kan velge bredbåndsleverandør. I forslaget til ny regulering har vi gått fra å se Norge som ett nasjonalt marked til nå å bestå av 22 regionale markeder. For 12 av disse markedene peker Nkom på selskaper som har en sterk markedsstilling.

– Det er avgjørende at norske bredbåndskunder får større mulighet til selv å velge hvem de vil ha som leverandør. Det er bra for konkurransen og vi mener det vil påvirke både tjenestene og prisene til det beste for kundene, sier direktør i Nkom Pål Wien Espen.

– Vi legger nå premissene for en helt ny regulering samtidig som det skjer enormt store teknologiske endringer. Vi inviterer bransjen til dialog og til selv å kunne være med å påvirke hvordan markedet skal reguleres, påpeker Espen.

Oppdatert markedsanalyse av mobilmarkedet viste at regulering fortsatt er nødvendig for å sikre norske kunder rimelig mobilabonnement og større valgfrihet. Nkom har ilagt Telenor forpliktelser til å gi andre aktører tilgang til sitt nett også de neste tre årene. Men så kan det være slutt.  

– Norge er det eneste landet i Europa som regulerer markedet på denne måten, men Norge er også det eneste landet som ikke har minst tre nasjonale mobilnett. Ice er godt i gang med å bygge det tredje nettet i Norge og har store utbyggingsplaner for de neste årene. Vi forbereder imidlertid alle utfordrerne på at markedsreguleringen slik vi kjenner den, går mot en avvikling, forteller Kamilla Sharma som er avdelingsdirektør for marked og tjenester i Nkom.

Portrett av Kamilla Sharma, avdelingsdirektør, i halvfigur
Kamilla Sharma, avdelingsdirektør marked og tjenester
 

Digital svindel øker i omfang. Kriminelle nettverk blir flinkere og mer utspekulert, og det krever mer av bransjen, oss som brukere og av myndigheter. I en undersøkelse Ipsos utførte for Nkom svarte hver fjerde spurte at de hadde vært utsatt for digital svindel eller identitetstyveri. 

– Når så mange sier de har opplevd digital svindel understreker det behovet for vårt anti-svindelsamarbeid. Det har fungert bra i 2023 og mobilselskapene stopper over 100 millioner svindeltelefoner årlig. Tillit til elektroniske tjenester er avgjørende for tilliten i samfunnet og for demokratiet. Vi er stolte over å lede ekspertgruppen mot digital svindel sammen med Økokrim og Finans Norge, sier Sharma.

 

Ekstremværet Hans

Konsekvensene av klimaendringene fikk vi se tydelig da ekstremværet Hans slo inn over store deler av Norge i august i år.

Portett av Elise Lindeberg, avdelingsdirektør
Elise Lindeberg, avdelingsdirektør for sikkerhet
 

– Hans er en viktig påminnelse om hvilke ytre trusler den digitale grunnmuren oftest møter på, og hvor viktig samarbeidet mellom myndighetene, tilbyderne og befolkningen er når det stormer som verst. Situasjonen viste oss at beredskapen i det store bildet fungerer godt, men at det er avgjørende å ta lærdom for å være enda bedre rustet til neste gang, forteller Elise Lindeberg som er avdelingsdirektør for sikkerhet i Nkom.

– Ikke minst fikk vi se hvor viktig samarbeidet mellom ekombransjen og kraftsektoren er. Vi er avhengig av hverandre for å fungere, og vårt samarbeid skal fortsatt utvikles, legger hun til.

Økt sikkerhet i Nordsjøen og internasjonal jammetest

Portrett av John-Eivind Velure, avdelingsdirektør
John-Eivind Velure, avdelingsdirektør for sprektrum

Mens ekstremværet Hans er en av de mange ekstraordinære situasjonene Nkom har beredskap for, er arbeidet med sikkerhet og beredskap en kontinuerlig oppgave for ekommyndighetene – også i Nordsjøen. 

– I 2023 har vi lagt ned en stor innsats i å sette regjeringens satsing for å beskytte olje- og gassinstallasjoner ut i livet. Konkret har vi bidratt med å sikre monitorering av frekvensspekteret ute i Nordsjøen, forteller avdelingsdirektør for Spektrumsavdelingen i Nkom, John-Eivind Velure. Vi har også gjennomført undersøkelser av sjøfiber og igangsatt øvrige overvåkingstiltak for å sikre kritisk infrastruktur på norsk sokkel. 

Forvaltningen av de norske frekvensressursene er en viktig del av Nkoms oppgave, og 2023 har vært et år med flere store prosjekter.  

– Jammetest 2023 samlet over 200 deltakere fra myndigheter, bilprodusenter og internasjonale teknologileverandører og forskningsmiljøer fra hele verden. Gjennom en uke utsatte vi egen teknologi for hacking, i det som er verdens største åpne jammetest, forteller Velure. 

Målet med testen er sikrere systemer, og det er særlig viktig i en tid hvor kritiske samfunnsfunksjoner blir stadig mer avhengige av tjenester som kan fastslå riktig posisjon, navigasjon og tid. 

Hva er jamming?
Jamming er forstyrrelser eller blokkering av blant annet mobil- og GPS-signaler, mens spoofing er utsending av falske signaler for å lure mottakeren.

– Forstyrrelser og blokkeringer av radio- og GPS-signaler kan få store konsekvenser. Vi har nå ny innsikt og viktige erfaringer som vi tar med oss videre i arbeidet, slår Velure fast.

Foto tatt fra et fjell med utsikt over en strand på Andøya
Årets jammetest på Andøya ga mye nyttig innsikt til videre forbedring av systemer og produkter.
 

Ladebokser og svenske Elsäkerhetsverket

I 2023 har det også vært stor oppmerksomhet rundt tilsyn av elbilladere

– Det svenske Elsäkerhetsverket innførte salgsforbud for to ladebokser fra det norske selskapet Easee. Vi fant ikke grunnlag for å protestere mot avgjørelsen. Selv om det er produsentenes ansvar å sørge for at produktene er trygge og i samsvar med lovverket, er tilsyn viktig for at vi skal kunne stole på produktene som finnes på markedet. Nå utfører Nkom tilsyn av flere ladebokser fra flere kjente produsenter, forteller spektrumsdirektør John-Eivind Velure. 

Klar for 2024

I året som har gått har kjennskapen til Nkom som merkevare vokst, og 60 prosent flere enn i fjor mener vi utøver samfunnsansvaret vårt på en god måte. 

–Vi er glade for det resultatet og det motiverer oss inn i det nye året. Det viser at vi har dyktige fagfolk som bidrar til at samfunnsoppdraget vårt løses på en god måte, sier direktør Pål Wien Espen. 

Med 2023 tilbakelagt er han klar for 2024. 

– Vi er klar for et nytt år. Vi får nytt departement, og en dyktig statsråd vi gleder oss til å samarbeide med. Nkom vil fortsette å bidra til at landet får ny digitaliseringsstrategi, og med ny ekomlov som nok vedtas neste år, forventer vi å få en tydelig rolle på flere nye områder, deriblant regulering av datasenterindustrien. Med uroen i verden kreves et skjerpet sikkerhetsblikk, KI-feltet er i rivende utvikling og forvaltningen av internett blir en viktig sak vi i Nkom skal følge opp det neste året. Ingenting tyder på at 2024 blir noe mindre travelt, avslutter Espen.

Les andre viktige saker fra året som har gått